Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Akcja w spółce akcyjnej

opublikowany 07.09.2015 przez adwokat
hasła wpisu: akcja, spółka

Termin "akcja” jest rozumiany niejednolicie. Zwykle przez pojęcie "akcja” rozumie się po pierwsze część kapitału zakładowego, a ściślej ułamek kapitału wynikający z podziału wysokości kapitału przez ilość wyemitowanych akcji, po drugie prawo podmiotowe akcjonariusza, przy czym z tym znaczeniem wiąże się pojęcie uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej oraz legitymacje materialną, po trzecie akcja jest papierem wartościowym czyli dokumentem wystawianym przez spółkę ucieleśniającym prawo podmiotowe akcjonariusza i legitymacje formalną (por. W. Popiołek, "Akcja- prawo podmiotowe” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 r, s. 1).

Akcjonariuszowi przysługują z tytułu posiadania akcji prawa majątkowe (np. prawo do dywidendy, prawo poboru akcji, prawo do uczestnictwa w sumie likwidacyjnej ) oraz uprawnienia korporacyjne o charakterze niemajątkowym (prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo głosu, prawo do informacji, prawo do zaskarżania uchwał czy prawo do wytoczenia powództwa odszkodowawczego na rzecz spółki).

I ACa 719/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2011-04-12


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Akcja w spółce akcyjnej
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica


Wstąpienie spadkobiercy do spółki jawnej
Kapitał rezerwowy w spółce jawnej
Odsetki dla wspólnika spółki jawnej
Likwidacja spółki jawnej a VAT
Spółka jawna a faktura
Opłata sądowa jako koszt uzyskania przychodu
Zmiana składu osobowego spółki a podatek
Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT
Zbycie przedsiębiorstwa
Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej
Odpowiedzialność za wady aportu
Prezes zarządu spółki jako pracownik
Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego
Przedłużenie terminu do zwrotu VAT
Ponaglenie organu podatkowego
Odmowa nadania numeru NIP
Potwierdzenie salda jako uznanie długu
Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o.o.
Ustanie umowy o zakazie konkurencji
Firma spółki komandytowej
Spółka cicha
Przeniesienie akcji imiennej
Firma spółki komandytowo-akcyjnej
Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej
Ksiega udziałów w sp. z o.o.
Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
Firma przedsiębiorcy
Umorzenie udziału w spółce z o.o.
Udział wspólnika spółki cywilnej
Rejestracja w KRS zmiany umowy spółki z o.o.
Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.
Rozwiązanie (likwidacja) spółki z o.o.
Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.
Dopłaty w spółce z o.o.
Wkład komandytariusza
Zwołanie walnego zgromadzenia spółki z o. o.
Zakaz konkurencji członka zarządu sp. z o.o.
Zarząd spółki akcyjnej
Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.
Przekształcenie spółki
Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej
Reprezentacja spółki akcyjnej
Lista wspólników spółki z o.o.
Umowa z członkiem zarządu
Reprezentacja spółki z o.o.
Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu
Nabywca przedsiębiorstwa a zobowiązania
Wkład niepieniężny (aport) w spółce z o.o.
Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania
Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej
Prokura
Zarząd spółki a zobowiązania podatkowe
Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki
Zakaz konkurencji członka zarządu spółki akcyjnej
Wstąpienie spadkobierców do spółki z o.o.