Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Kwalifikacje zawodowe w sporcie

opublikowany 25.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: sport, zawodnik, klub sportowy, trener

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć w zakresie sportu, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 22) ).
Szczegółowe warunki uzyskiwania tytułów trenera i instruktora sportu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Kwalifikacje zawodowe w sporcie
Komentarze: