Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej

opublikowany 02.09.2015 przez adwokat
hasła wpisu: zarząd, spółka

Zgodnie z art. 370 § 1 i 2 k.s.h. członek zarządu może być w każdym czasie odwołany, chociaż statut spółki akcyjnej może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych powodów. Powyższe przepisy kreują więc ustawowe prawo akcjonariuszy (właścicieli spółki) do dowolnego kształtowania składu zarządu i może być ono ograniczone jedynie w formie zastrzeżenia statutowego, które w swojej istocie ma charakter umowny. Ustawa nie zawiera bowiem definicji ważnych powodów lub innych przepisów wyczerpująco regulujących powyższe kwestie, zaś wpisanie klauzuli ważnych powodów do statutu i wypełnienie ich treścią zależy jedynie od woli akcjonariuszy (założycieli spółki). 

Członek zarządu spółki akcyjnej może być odwołany w każdym czasie i okoliczność ta wynika z zasad nadzoru korporacyjnego sprawowanego przez akcjonariuszy jako inwestorów wnoszących kapitał. W świetle tych zasad, a także zasady rozdzielności kapitału od zarządzania (art. 375 1 k.s.h.) właściciele powierzają zarządzanie spółką wynajętym przez siebie menadżerom, do których mają zaufanie, a więc członkom zarządu. Utrata tego zaufania uzasadnia odwołanie członków zarządu, zaś prawo chroni w tym przypadku interes akcjonariuszy, a tym samym i interes spółki, nie tworząc żadnych ograniczeń czasowych w odwołaniu członków zarządu, a wręcz stwarzając możliwość ich odwołania w dowolnym momencie, kiedy akcjonariusze uznają to za celowe (tak A. Szajkowski, A. Szumański w tezie 1 do art. 370 k.s.h. w „ Kodeksie spółek handlowych. Tom III. Komentarz do art. 301-458”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 526, por. również P. Starżyk w pracy „Wpływ wspólników spółki kapitałowej na zarządzanie spółką”, Legalis, MPh 2013, Nr 4- teza 3.j.).

I ACa 122/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2015-05-29


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica


Wstąpienie spadkobiercy do spółki jawnej
Kapitał rezerwowy w spółce jawnej
Odsetki dla wspólnika spółki jawnej
Likwidacja spółki jawnej a VAT
Spółka jawna a faktura
Opłata sądowa jako koszt uzyskania przychodu
Zmiana składu osobowego spółki a podatek
Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT
Zbycie przedsiębiorstwa
Akcja w spółce akcyjnej
Odpowiedzialność za wady aportu
Prezes zarządu spółki jako pracownik
Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego
Przedłużenie terminu do zwrotu VAT
Ponaglenie organu podatkowego
Odmowa nadania numeru NIP
Potwierdzenie salda jako uznanie długu
Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o.o.
Ustanie umowy o zakazie konkurencji
Firma spółki komandytowej
Spółka cicha
Przeniesienie akcji imiennej
Firma spółki komandytowo-akcyjnej
Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej
Ksiega udziałów w sp. z o.o.
Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
Firma przedsiębiorcy
Umorzenie udziału w spółce z o.o.
Udział wspólnika spółki cywilnej
Rejestracja w KRS zmiany umowy spółki z o.o.
Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.
Rozwiązanie (likwidacja) spółki z o.o.
Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.
Dopłaty w spółce z o.o.
Wkład komandytariusza
Zwołanie walnego zgromadzenia spółki z o. o.
Zakaz konkurencji członka zarządu sp. z o.o.
Zarząd spółki akcyjnej
Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.
Przekształcenie spółki
Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej
Reprezentacja spółki akcyjnej
Lista wspólników spółki z o.o.
Umowa z członkiem zarządu
Reprezentacja spółki z o.o.
Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu
Nabywca przedsiębiorstwa a zobowiązania
Wkład niepieniężny (aport) w spółce z o.o.
Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania
Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej
Prokura
Zarząd spółki a zobowiązania podatkowe
Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki
Zakaz konkurencji członka zarządu spółki akcyjnej
Wstąpienie spadkobierców do spółki z o.o.