Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.

opublikowany 08.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik, zarząd

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę.

W przypadku, o którym mowa w wyżej, wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. 

Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od upływu terminu do powzięcia uchwały, w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie.

Wspólnik spółki może żądać danych dotyczących tej spółki wyłącznie na podstawie kodeksu spółek handlowych, a nie ustawy o o dostępie do informacji publicznej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2004 r. II SA 4228/2003).

Prawo osobistej kontroli określone w art. 205 kh nie jest prawem szczególnym przyznanym w umowie poszczególnym wspólnikom, a tym samym nie należy do praw przyznanych osobiście wspólnikowi w rozumieniu art. 237 § 3 kh (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 maja 2002 r. I CKN 842/2000).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica