Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Prokura

opublikowany 18.01.2015 przez adwokat
hasła wpisu: prokura, spółka

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura może być w każdym czasie odwołana. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

Przyjąć należy, że z ustawowego zakresu prokury wynika możliwość i dopuszczalność prawna występowania prokurenta w postępowaniu podatkowym w imieniu podatnika będącego przedsiębiorcą podlegającym obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym do podpisywania deklaracji oraz protokołów z kontroli (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2009 r. I SA/Kr 2/2009)

W postępowaniu karnym prokurent może dokonywać za przedsiębiorcę czynności procesowych jako organ uprawniony do działania w jego imieniu (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 26 listopada 2003 r.I KZP 28/2003)

Dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem (Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 kwietnia 2001 r. III CZP 6/2001)


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Prokura
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica


Wstąpienie spadkobiercy do spółki jawnej
Kapitał rezerwowy w spółce jawnej
Odsetki dla wspólnika spółki jawnej
Likwidacja spółki jawnej a VAT
Spółka jawna a faktura
Opłata sądowa jako koszt uzyskania przychodu
Zmiana składu osobowego spółki a podatek
Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT
Zbycie przedsiębiorstwa
Akcja w spółce akcyjnej
Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej
Odpowiedzialność za wady aportu
Prezes zarządu spółki jako pracownik
Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego
Przedłużenie terminu do zwrotu VAT
Ponaglenie organu podatkowego
Odmowa nadania numeru NIP
Potwierdzenie salda jako uznanie długu
Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o.o.
Ustanie umowy o zakazie konkurencji
Firma spółki komandytowej
Spółka cicha
Przeniesienie akcji imiennej
Firma spółki komandytowo-akcyjnej
Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej
Ksiega udziałów w sp. z o.o.
Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
Firma przedsiębiorcy
Umorzenie udziału w spółce z o.o.
Udział wspólnika spółki cywilnej
Rejestracja w KRS zmiany umowy spółki z o.o.
Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.
Rozwiązanie (likwidacja) spółki z o.o.
Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.
Dopłaty w spółce z o.o.
Wkład komandytariusza
Zwołanie walnego zgromadzenia spółki z o. o.
Zakaz konkurencji członka zarządu sp. z o.o.
Zarząd spółki akcyjnej
Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.
Przekształcenie spółki
Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej
Reprezentacja spółki akcyjnej
Lista wspólników spółki z o.o.
Umowa z członkiem zarządu
Reprezentacja spółki z o.o.
Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu
Nabywca przedsiębiorstwa a zobowiązania
Wkład niepieniężny (aport) w spółce z o.o.
Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania
Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej
Zarząd spółki a zobowiązania podatkowe
Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki
Zakaz konkurencji członka zarządu spółki akcyjnej
Wstąpienie spadkobierców do spółki z o.o.