Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Przekształcenie spółki

opublikowany 05.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, wspólnik, przekształcenie

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). 

Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. 

Do przekształcenia spółki wymaga się:

  1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, 
  2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
  3. powołania członków organów spółki przekształconej, 
  4. zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej, 
  5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Przekształcenie spółki
Komentarze: