Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Wynagrodzenie współtwórcy

opublikowany 06.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: autor, utwór, dzieło, współtwórca

Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:

  1. wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;
  2. stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;
  3. stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;
  4. stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Nie można uznać, że „nadawanie” utworu, o jakim mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3 Pr. aut. obejmowało również reemisję. Przepis ten zatem nie daje podstaw do żądania przez twórców (reprezentującej ich organizacji zbiorowego zarządzania) dodatkowego wynagrodzenia za reemitowanie w sieci kablowej utworów stworzonych lub włączonych na mocy umowy z producentem do utworu audiowizualnego (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 stycznia 2007 r. IV CSK 303/2006).

Sam fakt udzielenia przez pozwaną (…) Sp. z o.o. licencji na korzystanie z filmu jako całości nie uzasadnia przyjęcia, że pozwana Spółka także jest „korzystającym” w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (W yrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2009 r. VI ACa 895/2008).

Twórcom utworów literackich i muzycznych stworzonych do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystanych, których prawa reprezentuje Stowarzyszenie Autorów „ZAiKS”, przysługuje wynagrodzenie od operatorów sieci kablowych za reemisję ich utworów w ramach utworu audiowizualnego (art. 70 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm.) - Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 marca 2006 r.III CSK 143/2005.

Artykuł 70 ust. 3 prawa autorskiego stanowi, że producent utworu audiowizualnego jest obowiązany do zapłaty, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (lub prawami pokrewnymi), reżyserowi, scenarzyście oraz odtwórcom głównych ról – przez czas trwania praw majątkowych – wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu rozpowszechniania utworu, czyli tantiem.

Na podstawie art. 70 artysta może domagać się wynagrodzenia, ale od korzystającego z utworu, w tym wypadku stacji telewizyjnej, a nie ZASP, który jest tylko pośrednikiem przekazującym tantiemy wypłacane przez stacje.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych osoby w nim wymienione są uprawnione m.in. do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach. Wynagrodzenie to wypłacane jest tym osobom przez „korzystającego z utworu audiowizualnego” za pośrednictwem własnej organizacji zbiorowego zarządzania. „Korzystającym” może być podmiot uzyskujący przychód z tytułu sprzedaży biletów na „wyświetlany” film (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2001 r. I ACz 747/2001).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Wynagrodzenie współtwórcy
Komentarze: