Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Zarząd spółki akcyjnej

opublikowany 09.02.2015 przez adwokat
hasła wpisu: spółka, zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej o odwołaniu członka jej zarządu może być zaskarżona powództwem o stwierdzenie nieważności tej uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 lutego 2010 r. II CSK 449/2009).

Jeżeli statut spółki przewidywał, że prawo do wyboru członków zarządów ma jej rada nadzorcza, to wybór dokonany przez walne zgromadzenie jest nieważny. Wobec tego nieprawidłowo wybrany członek zarządu nie miał prawa do skutecznego zawarcia umowy (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 października 2009 r. II CSK 180/2009).


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Zarząd spółki akcyjnej
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica