Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT

opublikowany 14.09.2015 przez adwokat
hasła wpisu: podatki, sprzedaż, spółka

W orzecznictwie konsekwentnie prezentowany jest pogląd, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczy tylko takiej transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wyniku której następca prawny (nabywca) będzie prowadził działalność gospodarczą w oparciu o przekazane przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (por. np. wyroki NSA: z 6 listopada 2014 r., I FSK 1668/13; z 29 maja 2014 r., I FSK 1028/13; z 1 marca 2013 r., I FSK 375/12, CBOSA).

Autorowi skargi kasacyjnej umyka jednak przy wykładni art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wzgląd na zasadę jednolitego stosowania prawa UE (por. wyrok TSUE w sprawie 26/62 Van Gend en Loos), na gruncie systemu VAT explicite wyrażoną w pkt 61 preambuły do dyrektywy 2006/112/WE. Znaczenie tej zasady podkreślono również w przywołanych przez Sąd pierwszej instancji wyrokach w sprawach C-444/10 Christel Schriever (pkt 22) i C-497/01 Zita Modes Sàrl (pkt 34-35), w kontekście wykładni zwrotu "przekazanie, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako wkładu do spółki całości lub części aktywów", użytego w art. 5 ust. 8 zdanie pierwsze szóstej dyrektywy (obecnie art. 19 dyrektywy 2006/112/WE, którego implementację stanowi art. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Pamiętać przy tym należy, że w świetle art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości stoi na straży jednolitości wykładni i stosowania przepisów prawa unijnego, toteż jego orzecznictwo ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego odczytania treści zharmonizowanych regulacji podatkowych, w tym przypadku art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i transponowanego nim art. 19 dyrektywy 2006/112/WE, czego normatywnym wyrazem na gruncie spraw z zakresu interpretacji indywidualnych jest treść art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. W orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie wskazuje się niekiedy wręcz (wbrew deklaracjom samego Trybunału), że "w praktyce (wyrok Trybunału – uwaga Sądu) determinuje treść orzeczenia sądu krajowego w danej sprawie, a także mimo braku wyraźnego uregulowania tej kwestii, faktycznie ma moc powszechnie obowiązującą" (por. np. wyrok NSA z 19 września 2008 r., I GSK 1038/07, CBOSA; szerzej zob. np. K. Scheuring, Precedens w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2010 , rozdz. 2 i 4).

Należy wobec tego uwzględnić, że Trybunał Sprawiedliwości prezentuje stanowisko, że przedmiotowe wyłączenie "ma za zadanie umożliwić państwom członkowskim ułatwienie przekazywania przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, poprzez uproszczenie tych transakcji i unikanie naruszenia płynności finansowej nabywcy nadmiernym obciążeniem podatkowym, które i tak odzyskałby on następnie poprzez odliczenie naliczonego VAT". W związku z tym zastosowanie tegoż wyłączenia "wymaga, by nabywca miał zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część, a nie natychmiast zlikwidować działalność i ewentualnie sprzedać zapasy" (zob. ww. wyroki: w sprawie Zita Modes Sàrl, pkt 39, 44; w sprawie Christel Schriever, pkt 23, 37). Nie powinien więc w świetle przytoczonych tez nasuwać zastrzeżeń pogląd Sądu pierwszej instancji, że intencją prawodawcy było, aby całość przekazanych składników służyła i pozwalała na prowadzenie działalności gospodarczej przez nabywcę.

W tej sytuacji nie może odnieść pożądanego skutku omawiany zarzut błędnej wykładni art. 6 pkt 1 ustawy o VAT; jest ona bowiem zgodna z linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego. W szczególności nie do przyjęcia jest w tym kontekście twierdzenie strony skarżącej, że z art. 19 dyrektywy 2006/112/WE "nie wynika, iż warunkiem wyłączenia od VAT zbycia przedsiębiorstwa jest to, aby nabywca kontynuował bezpośrednio działalność gospodarczą przy użyciu nabytego przedsiębiorstwa" (s. 19 skargi kasacyjnej). Przypomnieć należy, że w ww. przepisie dyrektywy 2006/112/WE wprost wskazano, że nabywca majątku (przedsiębiorstwa) będzie traktowany "jako następca prawny przekazującego".

Nie mogą również zostać uznane za zasadne argumenty strony odnoszące się do rozbieżności stanowisk Sądu w sprawach dotyczących VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (s. 18 skargi kasacyjnej). Należy podkreślić, że w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest mowa o następstwie prawnym specyficznym dla podatku od towarów i usług (zob. ww. wyrok w sprawie I FSK 1028/13). Sprzeczność wskazywana przez stronę ma więc charakter w dużej mierze pozorny, jeżeli uwzględnić akcentowaną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości autonomiczność pojęć systemu podatku od wartości dodanej z jednej strony (zob. np. wyrok w sprawie C-284/03 Temco Europe, pkt 16 oraz powołaną tam linię orzeczniczą) i niezharmonizowany charakter podatku dochodowego z drugiej.

I FSK 113/14 - wyrok z 2015-03-04 NSA


Strona główna  |  Wszystkie wpisy  |   czytasz Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT
Komentarze:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica


Wstąpienie spadkobiercy do spółki jawnej
Kapitał rezerwowy w spółce jawnej
Odsetki dla wspólnika spółki jawnej
Likwidacja spółki jawnej a VAT
Spółka jawna a faktura
Opłata sądowa jako koszt uzyskania przychodu
Zmiana składu osobowego spółki a podatek
Zbycie przedsiębiorstwa
Akcja w spółce akcyjnej
Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej
Odpowiedzialność za wady aportu
Prezes zarządu spółki jako pracownik
Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego
Przedłużenie terminu do zwrotu VAT
Ponaglenie organu podatkowego
Odmowa nadania numeru NIP
Potwierdzenie salda jako uznanie długu
Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o.o.
Ustanie umowy o zakazie konkurencji
Firma spółki komandytowej
Spółka cicha
Przeniesienie akcji imiennej
Firma spółki komandytowo-akcyjnej
Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej
Ksiega udziałów w sp. z o.o.
Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
Firma przedsiębiorcy
Umorzenie udziału w spółce z o.o.
Udział wspólnika spółki cywilnej
Rejestracja w KRS zmiany umowy spółki z o.o.
Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.
Rozwiązanie (likwidacja) spółki z o.o.
Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.
Dopłaty w spółce z o.o.
Wkład komandytariusza
Zwołanie walnego zgromadzenia spółki z o. o.
Zakaz konkurencji członka zarządu sp. z o.o.
Zarząd spółki akcyjnej
Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.
Przekształcenie spółki
Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej
Reprezentacja spółki akcyjnej
Lista wspólników spółki z o.o.
Umowa z członkiem zarządu
Reprezentacja spółki z o.o.
Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu
Nabywca przedsiębiorstwa a zobowiązania
Wkład niepieniężny (aport) w spółce z o.o.
Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania
Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej
Prokura
Zarząd spółki a zobowiązania podatkowe
Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki
Zakaz konkurencji członka zarządu spółki akcyjnej
Wstąpienie spadkobierców do spółki z o.o.