Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

TK o zabezpieczeniu wniosku

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) w sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania przed Tr...

dnia 23.12.2015 przez adwokat

Amortyzacja znaku towarowego przez przedsiębiorcę

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2013 r.  sygn. IBPBI/1/415-1393/12/BK stwierdził, że odpisy amortyzacyjne znaku towarowego nabytego w drodze darowizny od osoby bliskiej mog...

dnia 22.12.2015 przez adwokat

Ochrona członka związku zawodowego

Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów związkowych i socjalnych, przy czym jest niezależny w swojej działalności statutowej od prac...

dnia 22.12.2015 przez adwokat

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego wyrokiem

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierd...

dnia 21.12.2015 przez adwokat

TK o stanie wojennym

Sygn. akt K 35/08 W Y R O K  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński - przewodniczący  Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Ma...

dnia 13.12.2015 przez adwokat

PESEL jako wymóg formalny pozwu

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt. 2 k.p.c. wymogiem formalnym pozwu, jako pisma inicjującego postępowanie w sprawie jest wskazanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda, będącego osobą f...

dnia 10.12.2015 przez adwokat