Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Podstawa prawna roszczenia

W myśl art. 187 § 1 k.p.c. powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, co podyktowane jest ogólną zasadą, że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu. Oznacza to, że...

dnia 11.05.2015 przez adwokat

Ciężar dowodu w procesie cywilnym

Art. 6 k.c. stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Natomiast jak stanowi art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z który...

dnia 30.03.2015 przez adwokat

Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym

Artykuł 6 k.c. ustanawia jedną z generalnych zasad prawa cywilnego w brzmieniu: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Oznacza to, iż każdy, kto dochodzi swych praw wini...

dnia 07.02.2015 przez adwokat

Ochrona wizerunku

Ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03, Biu...

dnia 08.01.2015 przez adwokat


1