Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Niecelowość przeprowadzenia egzekucji

Pojęcia „celowości” i „zbędności” egzekucji nie zostały zdefiniowane ustawowo. Ocena czy egzekucja była celowa czy też zbędna należeć będzie zatem zawsze od okoliczności konkretnej sprawy. Orzecznictwo cytowane również w...

dnia 31.08.2015 przez adwokat

Powództwo przeciwegzekucyjne

Podstawą prawną roszczenia powoda jest art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po pows...

dnia 28.08.2015 przez adwokat

Nadanie klauzuli wykonalności

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności Sąd nie bada merytorycznych podstaw , które mogą w razie ich zaistnienia podważyć istnienie wierzytelności. Ta kwestia należy bowiem do postępowań przeciw egzekucyjnych ( op...

dnia 10.08.2015 przez adwokat


1