Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego

Ogólną zatem zasadą jest, że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu ( rozpowszechnianie go), chyba że wyłączyła go ustawa. Jeśli doszło do naruszenia tego prawa, stosownym wynagrodzeniem, przewidzianym ...

dnia 13.05.2015 przez adwokat

Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Kt...

dnia 13.02.2015 przez adwokat

Autorskie prawa majątkowe

Jeżeli ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Odręb...

dnia 13.02.2015 przez adwokat

Wynagrodzenie licencyjne

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia aut...

dnia 12.02.2015 przez adwokat

Ochrona autorskich praw majątkowych

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: zaniechania naruszania;usunięcia skutków naruszenia;naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogól...

dnia 03.02.2015 przez adwokat

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Jeżeli prawo autorskie nie stanowi inaczej: autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba...

dnia 02.02.2015 przez adwokat