Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Odsetki dla wspólnika spółki jawnej

Otrzymanie przez wspólnika Spółki jawnej corocznych odsetek w wysokości 5% od jego udziału kapitałowego, stanowi u niego przychód z innych źródeł, który wspólnik ten winien wykazać w zeznaniu rocznym. Spółka jawna obowi...

dnia 09.02.2016 przez adwokat

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego wyrokiem

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierd...

dnia 21.12.2015 przez adwokat

Odsetki

Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej (por. T. Dybowski, A. Pyrzyńska, [w:] System ...

dnia 17.04.2015 przez adwokat


1