Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Amortyzacja znaku towarowego przez przedsiębiorcę

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2013 r.  sygn. IBPBI/1/415-1393/12/BK stwierdził, że odpisy amortyzacyjne znaku towarowego nabytego w drodze darowizny od osoby bliskiej mog...

dnia 22.12.2015 przez adwokat

Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT

W orzecznictwie konsekwentnie prezentowany jest pogląd, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczy tylko takiej transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wyni...

dnia 14.09.2015 przez adwokat

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w któr...

dnia 07.08.2015 przez adwokat

Podatek VAT jako świadczenie nienależne

W przypadku, gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług, mimo, że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona, nabywca, który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywi...

dnia 31.07.2015 przez adwokat

Samochód małżonka w działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó...

dnia 20.07.2015 przez adwokat

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości

Kwestionowana przez powoda klauzula o treści „Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7% ceny sprzedaży ni...

dnia 06.07.2015 przez adwokat


1 2 3 4 następny ... koniec