Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro

W przypadku opóźnienia w płatności należności, wierzycielowi należy się zwrot kosztów odzyskiwania należności w ryczałtowej wysokości 40 euro. Wierzyciel nie ma obowiązku wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszc...

dnia 11.01.2016 przez adwokat

TK o zabezpieczeniu wniosku

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) w sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania przed Tr...

dnia 23.12.2015 przez adwokat

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego wyrokiem

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierd...

dnia 21.12.2015 przez adwokat

TK o stanie wojennym

Sygn. akt K 35/08 W Y R O K  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński - przewodniczący  Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Ma...

dnia 13.12.2015 przez adwokat

PESEL jako wymóg formalny pozwu

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt. 2 k.p.c. wymogiem formalnym pozwu, jako pisma inicjującego postępowanie w sprawie jest wskazanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda, będącego osobą f...

dnia 10.12.2015 przez adwokat

Opinia NRA ws. ustawy o TK

Naczelna Rada Adwokacka opracowała opinię amicus curiae w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP. W ocenie NRA art. 137 ...

dnia 01.12.2015 przez adwokat