Amortyzacja znaku towarowego przez przedsiębiorcę

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2013 r. sygn. IBPBI/1/415-1393/12/BK stwierdził, że odpisy amortyzacyjne znaku towarowego nabytego w drodze darowizny od osoby bliskiej mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca, prowadzący osobiście działalność gospodarczą miałby nabyć w formie darowizny, od swojego męża znak towarowy, a następnie wykorzystywać go do prowadzenia działalności gospodarczej i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego. W związku z powyższym powstało pytanie czy odpisy amortyzacyjne, będą stanowić koszt uzyskania przychodu.Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał że, według art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu ujęte zostały w art. 22 ust. 8 ustawy, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22c z uwzględnieniem art. 23 ustawy.Z treści art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy wynika, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Otrzymany w formie darowizny znak towarowy stanowi prawo określone w ustawie o prawie własności przemysłowej. Znak ten stanowi wartość niematerialną i prawną, która w chwili przyjęcia do użytkowania jest zdatna do użytku i jest wykorzystywana dla potrzeb działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. W związku z tym odpisy amortyzacyjne dotyczące znaku towarowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.