Działania w ramach kampanii wyborczej

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym(11.05) rozpoznał(oddalił) wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. Sąd stwierdził, iż wypowiedź - uczestnika postępowania Tomasza Sianeckiego nie pochodzi od komitetu wyborczego oraz nie posiada ona cech agitacji wyborczej.Na temat wątpliwości co do tego, iż w niniejszej sprawie właściwy jest tryb wyborczy można przeczytać tutaj - ochrona kandydata w kodeksie wyborczym.O tym, czy określone działanie posiada cechy agitacji wyborczej, czy nie, zależy m.in. od tego, kto dane działania podejmuje. Jeżeli czynności, o których mowa w art. 84 § 1 i art. 105 § 1 Kodeksu wyborczego, dokonywane są przez komitet wyborczy (art. 84 § 1 w zw. z art. 84 § 4 tej ustawy) lub przez osobę legitymującą się pisemną zgodą pełnomocnika wyborczego (art. 106 § 1 omawianej ustawy) należy wówczas uznać, że są one dokonywane w ramach kampanii wyborczej. W konsekwencji podlegają one regulacjom przedmiotowego aktu prawnego, w tym jego art. 111 § 1, stanowiącego: „Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia: (…) - I ACz 1252/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2014-11-19.Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Legnicy jest nieprawomocne. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.O tym jednak czy sprawę będzie rozpoznawał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zadecyduje zapewne sam zainteresowany.Na zakończenie warto więc zapamiętać, iż tryb wyborczy jest właściwy w sprawach dotyczących działań dokonywanych w ramach kampanii wyborczej przez komitety wyborcze lub osoby posiadające zgodę pełnomocnika wyborczego. W przeciwnym bowiem razie żądanie określone w art. 111 kodeksu wyborczego będzie podlegało oddaleniu.