Klub sportowy

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o sporcie (druk sejmowy nr 2313):Działalność sportowa może być prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Jednocześnie wskazano, że klub sportowy działa jako osoba prawna utworzona na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów.Projekt ustawy nie wprowadza ograniczeń co do formy prawnej klubu sportowego, osoby zainteresowane same powinny decydować o formie klubu zgodnie z ich określonymi potrzebami i możliwościami. Kluby sportowe mogą zatem działać m.in. w formie spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. W praktyce najczęstszą formą prawną klubów sportowych jest stowarzyszenie. Proponuje się przy tym utrzymać rozwiązania dotyczące uczniowskich klubów sportowych oraz uproszczoną formę rejestracji takich klubów oraz innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (art. 4 projektu).Pozostawione zostaje rozwiązanie, zawarte obecnie w art. 34 ustawy o sporcie kwalifikowanym, zgodnie z którym klub może ustanawiać i finansować okresowe stypendia dla zawodników (art. 5 projektu).W projekcie ustawy częściowo utrzymane zostają regulacje zawarte w art. 8 ustawy o kulturze fizycznej. Przewiduje się, że kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związki sportowe będą działać w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń (art. 6 projektu). Podmioty o tej formie organizacyjno-prawnej działają z powodzeniem w sferze kultury fizycznej. Należy również wyjaśnić, że do kategorii związków sportowych, w rozumieniu projektu ustawy, zalicza się m.in. funkcjonujące obecnie wojewódzkie czy okręgowe związki sportowe.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWYUczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.Do wniosku, o wpis do ewidencji, należy dołączyć:statut;listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;informację o adresie siedziby klubu sportowego.Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.POSTĘPOWANIE REJESTRACYJNEOrgan właściwy do rozpatrzenia sprawy:Starosta (Prezydent Miasta wykonujący zadanie starosty) jest organem właściwym dla wszystkich uczniowskich klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie powiatu (miasta).Wymagane dokumenty:wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez komitet założycielski,protokół ze zebrania założycielskiego (w zebraniu powinno uczestniczyć co najmniej 15 osób),listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego określającą jego nazwę i siedzibę,uchwałę o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji,uchwałę przyjmującą statut uczniowskiego klubu sportowego, który winien zawierać w szczególności:nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń,organizacji i instytucji;teren działania i siedzibę stowarzyszenia;cele i sposoby realizacji;sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz praw i obowiązków;władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje;sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich;zasady dokonywania zmian statutu;sposób rozwiązania stowarzyszenia.trzy egzemplarze statutu przyjętego uchwałą zebrania założycielskiego.Termin złożenia wniosku i dokumentacji:Komitet Założycielski jest zobowiązany do złożenia dokumentów organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od podjęcia przez założycieli stosownych uchwał o powstaniu KlubuOpłata za wpis:Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji nie podlega opłacie skarbowejTermin wydania decyzji w sprawie wpisu:Organ rejestracyjny wydaje decyzję w ciągu 14 dni od dnia, złożenia wniosku wraz z dokumentacją.