Odsetki dla wspólnika spółki jawnej

Otrzymanie przez wspólnika Spółki jawnej corocznych odsetek w wysokości 5% od jego udziału kapitałowego, stanowi u niego przychód z innych źródeł, który wspólnik ten winien wykazać w zeznaniu rocznym. Spółka jawna obowiązana jest do sporządzenia i przekazania wspólnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C, w której wykaże podlegającą opodatkowaniu wartość wypłaconych wspólnikowi odsetek od udziału kapitałowego spółki. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) - dalej k.s.h. - wspólnik spółki jawnej ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. W interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2010 r., ITPB1/415-997a/09/TK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że przychód wypłacony wspólnikom z tytułu wypłacenia 5% odsetek od udziału kapitałowego, jest niezależny od wysokości osiągniętego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, wobec czego uzyskane przychody nie będą stanowiły przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Dalej organ podatkowy wskazał, ze przychodów z tego tytułu nie można również zakwalifikować do źródła przychodu jakim są kapitały pieniężne, bowiem art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. nie wymienia odsetek wypłacanych od udziału kapitałowego w spółce jawnej, jako przychodów z tego źródła.

Organ podatkowy wyjaśnił, że kwalifikacji do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., podlegają przychody w przypadku, gdy nie można określonego przychodu zakwalifikować do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 u.p.d.o.f. Zawarte w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. wyliczenie przychodów z innych źródeł nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem „w szczególności. Skoro zatem katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, to uprawnionym jest zaliczenie do niego także innych rodzajów przychodów, literalnie nie wymienionych w tym przepisie. Organ podatkowy wskazał też, że w świetle natomiast art. 9 ust. 1a u.p.d.o.f. dochody z innych źródeł podlegają kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. Natomiast art. 42a u.p.d.o.f. stanowi, co do zasady, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Spółka będzie więc zobowiązana do sporządzenia i przekazania wspólnikowi, oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C, w której wykaże podlegającą opodatkowaniu wartość wypłaconych wspólnikowi odsetek od udziału kapitałowego spółki.