Odstępne za piłkarza

W przypadku gdy w umowie o uprawianie piłki nożnej strony(klub piłkarski i piłkarz) ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw. kwota odstępnego) kontrakt ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku zapłacenia klubowi odstępującemu tej kwoty. W takim przypadku klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie.Zapis dotyczący wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika jest skuteczny jeżeli:Klauzula została wyraźnie umieszczona w treści umowy,Kwota odstępnego została jednoznacznie określona (np. 100 000 zł),Kwota odstępnego została zapłacona przez klub pozyskujący zawodnika.Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione łącznie umowa zostaje rozwiązana z mocy prawa. Wydział Gier PZPN na wniosek jednej ze stron może potwierdzić, że kontrakt uległ rozwiązaniu z mocy prawa wskutek zapłacenia odstępnego.