Opłata sądowa jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.Przykładowo - zmiana wspólnika w spółce, a w jej konsekwencji potrzeba dokonania zmiany umowy spółki i dokonania stosownych zgłoszeń do KRS, pociąga za sobą wystąpienie obowiązkowych opłat sądowych. Fakt, że są one obligatoryjne powoduje natomiast, że powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.W przypadku gdy spółka w postępowaniu rejestrowym przed KRS jest reprezentowana przez pełnomocnika (np. adwokata), opłaty związane z jego wynagrodzeniem, również uznać należy za koszt uzyskania przychodu. Oczywiście usługi kancelarii adwokackiej nie są obowiązkowe. Jednak korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest w tym wypadku wskazane. Dzięki temu zabezpieczamy się przed błędami i nie tracimy czasu, który możemy poświęcić na naszą działalność. Tym samym także w tym przypadku poniesione wydatki uznać należy za koszty uzyskania przychodów.