PESEL jako wymóg formalny pozwu

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt. 2 k.p.c. wymogiem formalnym pozwu, jako pisma inicjującego postępowanie w sprawie jest wskazanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda, będącego osobą fizyczną. Do usunięcia tego braku formalnego pozwu powódka została wezwana zarządzeniem z 30 września 2014r., doręczonym jej 21 października 2014r. (przesyłka dwukrotnie awizowana w dniach 6. i 14. października 2014r., nie podjęta w terminie).Wskazanie numeru PESEL warunkuje przyjęcie pozwu i nadanie sprawie prawidłowego biegu, a przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie stopniują uchybień wymogom formalnym pozwu (na poważne i drobne), jak i nie przewidują możliwości konwalidowania uchybień formalnych pozwu po upływie terminu do jego usunięcia. Każdy brak formalny pozwu, który nie zostanie usunięty w terminie powoduje zwrot pisma. Skoro powódka, mimo wezwania, nie wskazała w wyznaczonym jej terminie swego numeru PESEL, zatem Przewodniczący Sądu Okręgowego - niezależnie od przyczyn i okoliczności tego uchybienia, na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. stosowanego w związku z art. 126 § 2 pkt. 1 k.p.c. – zobligowany był zwrócić jej pozew.Z tej to też przyczyny, Sąd Apelacyjny - na podstawie art. 385 k.p.c. stosowanego poprzez art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c. - oddalił zażalenie, jako oczywiście bezzasadne, informując powódkę, iż ostatecznie wobec wskazania numeru PESEL, jej pozew zostanie zarejestrowany pod nową sygnaturą, przy przyjęciu daty wskazania tego numeru, jako daty wniesienia pozwu i w sprawie podjęte zostaną dalsze czynności procesowe.I ACz 244/15 - postanowienie Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-03-11