Prawa osobiste twórcy

Jeżeli ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:autorstwa utworu;oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.Prawo do nienaruszalności wykonania jak i inne prawa osobiste artysty wykonawcy, chroni więź artysty z wykonaniem. Tak rozumiana funkcja prawa do integralności wykonania rozstrzyga o tym, że oceny naruszenia tego prawa są zależne od ustalenia ingerencji w więź artysty z wykonaniem. Zatem jedynie usunięcie lub naruszenie więzi między wykonaniem a cechami indywidualizującymi artystę wykonawcę w tym konkretnym wykonaniu można kwalifikować jako nieuprawnione wkroczenie w prawo do nienaruszalności wykonania (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2004 r. VI ACa 27/2004).