Samochód małżonka w działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.Zgodnie z art. 22a ust. 1 powołanej ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,maszyny, urządzenia i środki transportu,inne przedmioty- przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.Zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.Stosownie zaś do treści art. 31 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej do której niezbędny będzie m. in. samochód osobowy. W związku z tym, Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć do prowadzenia tejże działalności używany przez Niego, zakupiony uprzednio na potrzeby prywatne, samochód osobowy. Samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności i zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych. Samochód osobowy został nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej w maju 2008 r. na imię i nazwisko żony i na nią jest zarejestrowany. Nabycie samochodu nastąpiło po zawarciu związku małżeńskiego, nigdy nie było i nie ma obecnie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Żona nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej.Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych, zarejestrowany na żonę samochód osobowy, jeśli będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.IPTPB1/415-24/12-5/ASZ INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi