Udział wspólnika spółki cywilnej

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.Przepis art. 863 kc zabrania wyraźnie wspólnikowi rozporządzenia swoim udziałem w taki sposób, że wspólnik wyzbyłby się go nie wyzbywając się równocześnie członkostwa. Udział w spółce cywilnej jest nierozerwalnie związany z członkostwem, nie można więc nabyć udziału w majątku spółki, nie zostając jednocześnie jej członkiem, nie można też pozostać członkiem spółki, wyzbywając się w całości udziału w jej majątku (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 grudnia 2005 r.,V CK 434/2005).Zwrotu w naturze wniesionych do spółki cywilnej rzeczy nie można traktować jako darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 kc, czego rezultatem byłoby poddanie tych czynności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2000 r. ,III SA 254/99). Prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki, jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i podziału majątku spółki który nastąpić może wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2000 r., I ACa 941/99).