Umowa najmu a VAT

W przypadku najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, fakturę należy wystawić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Jeżeli strony umówią się, że płatność nastąpi dopiero po roku, wtedy możliwe będzie wystawienie faktury na dzień upływu terminu płatności i rozliczenie podatku za cały rok w deklaracji składanej za okres w którym wystawiono fakturę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – dalej u.p.t.u. - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (…). Przy określeniu czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest określenie, czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że na gruncie podatku od towarów i usług wynajem adresu należy potraktować jako świadczenie usług, jeśli ma ono charakter odpłatny, to podlega opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret 3 u.p.t.u. Jeśli zaś podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 u.p.t.u.). W tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 u.p.t.u.) Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, fakturę należy wystawić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Jeżeli strony umówią się, że płatność nastąpi dopiero po roku, wtedy możliwe będzie wystawienie faktury na dzień upływu terminu płatności i rozliczenie podatku za cały rok w deklaracji składanej za okres w którym wystawiono fakturę.