Umowa o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Profesjonalne uprawianie piłki nożnej przez zawodnika profesjonalnego może odbywać się na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz innych formach dopuszczonych przez prawo powszechne.Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi umowę o profesjonalne uprawianie piłki nożnej są kodeks cywilny, kodeks pracy, „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym - uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwała Zarządu PZPN nr III/39 w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej.Zobowiązania określone w uchwale nr II/12 z dnia 19 maja 2002 Zarządu PZPN stanowią integralna część typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wg wzoru PZPN) lub typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikiem, który nie ukończył 18 (osiemnastego) roku życia (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wg wzoru PZPN) zawartego pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym.Uchwała ta określa zatem minimalne wymogi typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Przepisy uchwały nie wykluczają uprawiania sportu profesjonalnego w piłce nożnej w innych formach dopuszczonych przez prawo powszechne, które nie podlegają jednak ochronie prawnej gwarantowanej przez PZPN.W rozumieniu przepisów uchwały - zawodnikiem profesjonalnym jest osoba uprawiająca sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) i otrzymującego za to wynagrodzenie; kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oznacza umowę o pracę albo umowę cywilnoprawna, zawartą pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym;Pod rygorem nieważności, kontrakt sporządzony jest na piśmie wg wzoru PZPN w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZPN.Kontrakt sprzeczny z z uchwałą lub ze statusem polskich piłkarzy lub z celami i zasadami uprawiania sportu albo mający na celu ich obejście jest nieważny. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część kontraktu, kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością kontrakt nie zostałby zawarty.Kontrakt zawarty zgodnie z przepisami uchwały, podlega ochronie prawnej PZPN. Ochronę prawną sprawują, zgodnie ze swoimi kompetencjami, właściwe organy PZPN.Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktu są rozstrzygane przez właściwe organy PZPN: w pierwszej instancji przez Wydział Gier PZPN oraz w drugiej instancji przez Związkowy Trybunał Piłkarski.Spory majątkowe wynikające z kontraktu będącego umową cywilnoprawną strony poddają kompetencji Piłkarskiego Sadu Polubownego, zaś wynikające z kontraktu będącego umową o pracę podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Pracy.Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani do odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia kontraktu są nieważne.Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o prace następuje miesięcznie z dołu najpóźniej w dnia 10 następnego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilnoprawnej może nastąpić z góry za cały rok lub część sezonu.Wszelkie zmiany poszczególnych postanowień kontraktu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.