Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Jeżeli prawo autorskie nie stanowi inaczej:autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.Zgoda na sfilmowanie przedstawienia ulicznego przez telewizję nie oznacza jeszcze przeniesienia na stację autorskich praw majątkowych należnych jego twórcom (Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z roku 2005 III C 2216/2005).Ochrona autorskich praw osobistych do utworu pierwotnego (art. 2 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 r. Nr 90 poz. 83 ze zm.) przysługuje twórcy niezależnie od tego, czy prawa autorskie zostaną przeniesione -art. 41 ustawy (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 1996 r. I ACa 24/96).Charakter umowy wynika z jej treści, niemniej jednak należy także mieć na uwadze art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nakazujący tłumaczyć wszelkie wątpliwości na korzyść twórcy i w takim wypadku przyjąć licencyjny charakter umowy (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2006 r. I ACa 487/2006).Dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2001 r. I ACa 72/2001).Jeśli autor przysyła swoje utwory do wykorzystania np. do stacji telewizyjnej, są one wykorzystywane, a autor otrzymuje wynagrodzenie, to mimo że nie została między stronami zawarta umowa na piśmie, należy to traktować jako udzielenie licencji niewyłącznej. Umowa jest zawierana wówczas w sposób dorozumiany (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 września 2005 r. III CK 124/2005).