Umowa o uprawianie piłki nożnej z małoletnim

MINIMALNY WIEK ZAWODNIKA Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 (piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania kontraktu są nieważne. ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGOKażdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie ukończył 18 (osiemnastego) roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znajdować się na tekście kontraktu, obok podpisu zawodnika. Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEZ SĄDW razie braku zgody, o której mowa powyżej, zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia, może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie kontraktu. Sąd po rozpoznaniu wniosku małoletniego wydaje postanowienie w przedmiocie zgody lud zgody takiej odmawia.Kontrakt jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne. UZYSKANIE PEŁNOLETNOŚCI A CZAS TRWANIA UMOWYKontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności. ELEMENTY KONIECZNE UMOWYKażdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie ukończył 18 (osiemnastego) życia, powinien, pod rygorem nieważności, co najmniej:formułować prawa i obowiązki stron kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem wieku zawodnika i terminu obowiązywania kontraktu, określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania kontraktu, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto. formułować obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie. zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomocnionych przedstawicieli klubu. ELEMENTY DODATKOWE UMOWYPonadto kontrakt może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie. OFERTA PODPISANIA PIERWSZEGO KONTRAKTUOferta podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego (zwana dalej „ofertą) może zostać złożona zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych. ELEMENTY KONIECZNE OFERTYOferta podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego powinna zawierać, pod rygorem nieważności: imię, nazwisko oraz numer Extranet zawodnika; określenie okresu obowiązywania kontraktu; propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania kontraktu; podpis upoważnionych przedstawicieli klubu sportowego. PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE OFERTYZawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do złożonej propozycji, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego, zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi. ROZWIĄZANIE UMOWYStronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani też odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej. Niezależnie od powyższego, kontrakt może być rozwiązany przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN.