Umowa sublicencji

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.Umowa sublicencji jest specyficzną „licencją, której zakres przedmiotowy może być jedynie mniejszy lub równy zakresowi umowy licencji, ale nigdy nie może być szerszy od umowy licencji (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2008 r. I SA/Gd 1001/2007).Licencjobiorca, o ile nie zastrzeżono tego uprawnienia w umowie, nie może udzielić sublicencji, czyli upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie swojej licencji (art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.). Sublicencje, podobnie jak właściwe umowy licencyjne, są kontraktami typowymi dla obrotu dobrami niematerialnymi; mogą być odpłatne i nieodpłatne. Sublicencje są również licencjami, z tym że zakres płynących z nich uprawnień, w porównaniu do licencji właściwych, jest zazwyczaj dużo węższy, ponieważ stanowią one transakcje pochodne w stosunku do tych ostatnich, osadzone w ich treści. Sublicencje nie mogą przekraczać granic wyznaczonych umową licencyjną. Dzięki umowom sublicencyjnym określone dobro prawne, objęte ochroną z tytułu praw wyłącznych, może być udostępniane nie tylko przez osobę bezwzględnie uprawnioną, posiadającą bezwzględne prawa majątkowe do niego, ale także przez osoby, które korzystają z danego dobra na podstawie zawartej z podmiotem wyłącznie uprawnionym umowy licencyjnej (Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 maja 2005 r. BI/005-1105/04).