VAT na usługi architektoniczne

Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art. 1 ust.1 pkt. 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym. Projekt architektoniczny i urbanistyczny uzupełnione rozwiązaniami zagadnień technicznych (tzw. projektami inżynierskimi) stanowią zbiór dokumentów zwany w prawie budowlanym: „projektem budowlanym. Umiejscowienie projektu architektonicznego i urbanistycznego w „projekcie budowlanym nie ma wpływu na charakter projektu architektonicznego i urbanistycznego jako prac twórczych. Należy podkreślić, że projekty architektoniczne i urbanistyczne zawsze są integralnym, skończonym dziełem w szczególności posiadają określony zakres i formę oraz ściśle określoną cenę.Umowa o dzieło obejmująca projekt architektoniczny (urbanistyczny) zawsze jest równocześnie umową przeniesienia materialnych praw autorskich na zamawiającego (art. 61 ustawy o prawie autorskim... ).Wnioskodawca wskazuje, iż według obowiązujących przepisów prawa podatkowego:usługi (projekty) inżynierskie obciążone są podatkiem VAT w wysokości 22% (23%).usługi (projekty) architektoniczne/urbanistyczne jako prace twórcze, obciążone są podatkiem VAT w wysokości 7% (8%).Czy projekt architektoniczny i urbanistyczny stanowiące część zbioru dokumentów p/n „projekt budowlany stanowiące integralną całość i posiadające odrębną cenę – powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 7% (8%) jako prace twórcze, czy stawką VAT w wysokości 22% (23%) jako prace inżynierskie...Zdaniem Wnioskodawcy, projekt architektoniczny i urbanistyczny jest szczególnym rodzajem dzieła sztuki, ponieważ musi posiadać formę dokumentu. Prawo budowlane wymaga aby w obiegu prawnym funkcjonował on wraz z opracowaniami rozwiązań technicznych (projekty inżynierskie) w zbiorze dokumentów zwanym „projektem budowlanym (dokumentacja budowy). Wnioskodawca uważa, że projekty architektoniczne i urbanistyczne niezależnie od formy opracowania i sposobu odsprzedaży zawsze pozostają pracami twórczymi i jako takie powinny być opodatkowane jak usługi twórcze (ustawa o podatku VAT zał. 3 poz. 162).Projekt architektoniczny i urbanistyczny jako część dokumentacji budowlanej nie traci swojego charakteru jako utworu czyli przedmiotu prawa autorskiego w szczególności nie staje się przez to „projektem inżynierskim czyli przedmiotem prawa wynalazczego ponieważ art. 61 ustawy prawo autorskie stwierdza że: „jeżeli umowa nie stanowi inaczej nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy – to należy rozumieć że każda umowa o wykonanie dzieła architektonicznego (urbanistycznego) jest równocześnie umową przeniesienia materialnych praw autorskich do utworu natomiast cena projektu architektonicznego określa wysokość wynagrodzenia (honorarium) za przeniesienie praw autorskich na zamawiającego.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (23%), z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (8%), z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.Z objaśnień do załącznika nr 3 do ustawy, będącego „wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, wynika, iż nie ma on zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.W poz. 162 tego załącznika jako opodatkowane 7% (8%) stawką podatku wymienione zostały „Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.Zatem, aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy: mieć źródło w pracy człowieka (twórcy), stanowić przejaw działalności twórczej, posiadać indywidualny charakter.Twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Natomiast użyte w art. 1 analizowanej ustawy określenie: przejaw działalności twórczej oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym nowym wytworem intelektu. Użycie w art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych określenia „utwory wskazuje, że dla zakwalifikowania określonego rezultatu działalności architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej (np. projektu architektonicznego) jako przedmiotu prawa autorskiego konieczne jest spełnienie przesłanek utworu określonych w art. 1 ust. 1 tej ustawy, tzn. aby był on przejawem działalności twórczej oraz miał indywidualny charakter. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek przysługują twórcy zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Cecha indywidualności przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność.Należy jednak podkreślić, że nie każdy projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ww. ustawy. Dotyczy to w szczególności projektów będących powieleniem innych projektów, a więc nie będących rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak również projektów typowych, zawierających powtarzalne, nieoryginalne rozwiązania architektoniczne. Projekty takie nie podlegają ochronie autorskoprawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego w sprawie wynika, iż Wnioskodawca posiada status twórcy, wykonuje zawód architekta na własny rachunek. Na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych Wnioskodawca samodzielnie sporządza projekty architektoniczne i urbanistyczne, projekty konstrukcyjne, technologiczne, inwentaryzacje itp. prace inżynierskie. Wnioskodawca uważa, że projekty architektoniczne i urbanistyczne niezależnie od formy opracowania i sposobu odsprzedaży zawsze pozostają pracami twórczymi i jako takie powinny być opodatkowane jak usługi twórcze (ustawa o podatku VAT zał. 3 poz. 162).Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji gdy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektów architektonicznego i urbanistycznego będących częścią zbioru dokumentów p/n „projekt budowlany stanowi honorarium za usługi twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 7% (8%) zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/443-1116/09-2/JK interpretacja indywidualna