Wiadomość e-mail jako dowód

Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli, ale nie opatrzony elektronicznym podpisem, nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc. W praktyce, sąd w zetknięciu się z informacją mającą istotne znaczenie dla rozwiązania sprawy, a utrwaloną w wiadomości e-mail, powinien według swojego swobodnego uznania dopuścić ją jako dowód w sprawie na podstawie art. 309 Kpc. W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2008 r. I CSK 138/2008 LexPolonica nr 2253394 tezę tę potwierdzono, stwierdzając, iż: „Przepis art. 309 Kpc odnosi się bowiem do innych niż wyraźnie wymienionych w kodeksie środków dowodowych i tym samym może mieć zastosowanie także do wydruków komputerowych.VI P 154/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Waszawie z 2013-10-02