Wynagrodzenie zawodnika piłkarskiego

Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w tym uzyskania określonych wyników sportowych.Kontrakt powinien określać zasadnicze wynagrodzenie zawodnika odrębnie za każdy sezon piłkarski objęty czasem obowiązywania kontraktu. W przypadku gdy wynagrodzenie nie obejmuje całości okresu obowiązywania kontraktu, kontrakt jest ważny tylko na sezony piłkarskie odnośnie do których zasadnicze wynagrodzenie zawodnika zostało wyraźnie określone.Kontrakt lub umowa dodatkowa mogą określać dodatkowe wynagrodzenie (nagrody) za uzyskanie określonego wyniku sportowego w danym sezonie piłkarskim. Inne świadczenia na rzecz zawodnika (mieszkanie, samochód itp.) mogą być określone w kontrakcie lub umowie dodatkowej, przy czym zobowiązania ich dotyczące nie podlegają ochronie prawnej PZPN.Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o pracę następuje miesięcznie z dołu najpóźniej w dniu 10 następnego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilnoprawnej może nastąpić z góry za cały rok lub część sezonu. Klub z wynagrodzenia brutto z kontraktu zawartego w formie umowy o prace potrąca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłaca zawodnikowi świadczenia na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości określonej stosownie do obowiązujących przepisów prawa powszechnego.W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje wynagrodzenie określone w kontrakcie piłkarskim. W takim przypadku zawodnik otrzymuje świadczenia od klubu lub ZUS-u w wysokości określonej odpowiednimi przepisami oraz ewentualne świadczenie uzupełniające ze strony klubu do 100% kontraktowego wynagrodzenia.W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub po tym terminie może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia określonego kontraktem. Obniżone wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu, ale nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia kontraktu.W przypadku wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających występowanie zawodnika w rozgrywkach spowodowane przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od klubu (np. bezwzględna dyskwalifikacja zawodnika na okres ponad 3 miesięcy, orzeczenie przez sąd kary pozbawienia wolności lub zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres ponad 3 miesięcy) klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia określonego kontraktem. Obniżone wynagrodzenie może być wypłacane do chwili ustania przyczyny uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach.