Wypadek przy pracy w ... jacuzzi

Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia, a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05.12.2012 r. z pracą, warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.).Zgodnie z przywołanym przepisem, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.Zawarty w przedstawionej powyżej definicji wypadku przy pracy związek zdarzenia z pracą wyraża się w tym, że zdarzenie musi co do zasady wystąpić w miejscu pracy, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, działaniem w interesie zakładu pracy nawet bez polecenia i bez związku tego działania z normalnymi obowiązkami, a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy (por. M.T.Romer w: Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 878-879) bądź też podczas podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1 , chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.Z okoliczności przedmiotowej sprawy bezspornie wynika, że zdarzenie z dnia 05.12.2012r. nastąpiło w trakcie pobytu ubezpieczonego na terenie hotelu (...). Istotnym było natomiast, co ewidentnie wynika z zeznań świadków: W. B. i K. K. oraz odwołującego, że spotkanie z K. K. miało na celu przeprowadzenie rozmów biznesowych, które nie wymagały takiej formy spotkania by zorganizowane było w biurze. Podczas pobytu w hotelu i spa w dniu 5.12.2012r. również prowadzone były rozmowy na tematy związane z sytuacją firmy (...) i omawiana była kontynuacja współpracy pomiędzy firmami.Organ rentowy kwestionował tą okoliczność podając, że kąpiel w jacuzzi w hotelowym (...) wybiega poza podstawowy zabieg higieniczny i jest to forma rekreacji i relaksu. Nie mniej jednak, nie sposób zgodzić się z tym stanowiskiem mając na uwadze fakt, że w podmiotach gospodarczych podczas prowadzenia rozmów biznesowych ważne są kontakty osobiste z kontrahentami i ogólnie przyjętym jest, że podczas nieformalnych spotkań pracownicy omawiają sprawy współpracy. Taki też charakter miało spotkanie w dniu 05.12.2012r.. Podkreślenia wymaga także fakt, iż odwołujący jest prezesem zarządu w spółce (...) co tym bardziej w obecnej rzeczywistości predestynuje go do podejmowania takich działań businessowych, które będą przynosiły wymierny efekt reprezentowanej przez niego spółce. Sąd nie znalazł zatem podstaw do uznania, iż spotkanie w hotelu w dniu 05.12.2012r. i wizyta w spa miały jedynie charakter rekreacji i relaksu.Wobec powyższego – Sąd zmieniał zaskarżoną decyzję z dnia 22.01.2013r. i przyznał odwołującemu prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy w wysokości 100 % od dnia 08.12.2012r.IV U 104/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-02-17