Wypowiedzenie najmu na czas nieoznaczony

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego następuje przez najemcę przy umowie zawartej na czas nieoznaczony zastosowanie ma art. 688 k.c., w myśl którego, jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony a czynsz płatny jest miesięcznie , najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Przepis ten przewiduje inny od przewidzianego w przepisach ogólnych o najmie w art. 673 § 2 k.c. termin wypowiedzenia stosunku najmu zawartego na czas nieoznaczony w wypadku gdy czynsz jest płatny miesięcznie. Celem takiego uregulowania było wzmocnienie trwałości najmu lokali mieszkalnych w porównaniu z pozostałymi przypadkami najmu.Jeżeli czynsz płatny jest w okresach dłuższych lub krótszych niż miesiąc zastosowanie mają terminy wypowiedzenia przewidziane w art. 673 § 2 k.c. Z okoliczności sprawy wynika, że strony łączyła umowa najmu lokalu mieszkalnego zawartego na czas nieoznaczony, z czynszem płatnym miesięcznie. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 688 k.c.Przepis art. 688 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący ( orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2000r., II CKN 264/00 OSNC 2000/10/86). Oznacza to, że dopuszcza tylko zastrzeżenie w umowie dłuższego terminu wypowiedzenia od tego, który został określony w art. 688 k.c. Strony mogą więc w umowie określić dłuższy od wskazanego w art. 688 k.c. termin wypowiedzenia umowy najmu lokalu zawartego na czas nieoznaczony wyłącza zaś możliwość skrócenia przewidzianego w nim trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.Zastrzeżenie wiec w umowie krótszego terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu niż przewiduje to art. 688 k.c. skutkuje obowiązkiem przyjęcia trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia (I C 74/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2015-06-29).