Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zarząd spółki z o. o. ma obowiązek złożenia we właściwym sądzie rejestrowym rocznego sprawozdanie finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisu uchwały zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności, odpisu uchwały zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników. Naruszenie powyższego obowiązku może doprowadzić do wymierzenia przez sąd rejestrowy grzywny, zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.