Rzecz znaleziona a znaleźne

Od kilku tygodni media ogólnopolskie, a od niedawna również światowe, donoszą o odnalezieniu złotego pociągu w okolicach Wałbrzycha. Wszyscy zastanawiają się co wchodzi w skład ładunku, skąd pochodzą rzeczy przewożone pociągiem, kto mógłby być ich właścicielem i na co mogą liczyć ci, którzy złoty pociąg odnaleźli.Bez wątpienia w przypadku tego znaleziska zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o rzeczach znalezionych, regulujące prawa i obowiązki osób zainteresowanych w sprawie.Rzeczą zgubioną jest rzecz ruchoma, nad którą właściciel utracił dotychczasowe władztwo faktyczne i nie wie, gdzie rzecz się znajduje. Znalezienie polega na objęciu rzeczy zgubionej we władztwo faktyczne. Znalazcą jest więc każda osoba, która objęła w swoje władztwo rzecz zgubioną. Znalazca staje się dzierżycielem rzeczy (art. 338 k.c.) bądź też, gdy zmienia tytuł i zaczyna władać rzeczą we własnym imieniu, posiadaczem w złej wierze. Przepisy art. 183-187 k.c. nie znajdują zastosowania także w razie znalezienia skarbu (K. Mularski, O skarbach de lege lata i de lege ferenda, Mon. Praw. 2009, nr 12, s. 643), tj. rzeczy mającej znaczną wartość materialną, naukową lub artystyczną w takich okolicznościach, w których poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe. Znalezione rzeczy stają się własnością Skarbu Państwa, a nabycie ma charakter pierwotny. Skarb Państwa jest zobowiązany wypłacić znalazcy odpowiednie wynagrodzenie, którego wielkość nie została w tym przepisie określona. Ustala się ją więc z uwzględnieniem wszelkich okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności wartości znalezionego skarbu, kosztów poniesionych przez znalazcę, jego nakładu pracy. Należy podzielić pogląd, że w każdym wypadku wysokość wynagrodzenia nie powinna być niższa od znaleźnego określonego w art. 186 k.c. (por. J. Majorowicz (w:) Komentarz, t. I, 1972, s. 492; E. Skowrońska-Bocian (w:) K. Pietrzykowski (red.), Komentarz, t. I, 2005, s. 572). W razie sporu uprawniony znalazca może wystąpić do sądu o zasądzenie wyższej kwoty(Andrzej Kidyba (red.), Katarzyna A. Dadańska, Teresa A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II).Kwestie praw i obowiązków znalazcy reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.Osoba, która znalazła cudzą rzecz i zna jej właściciela powinna niezwłocznie zawiadomić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru. Jeśli znalazca nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród, biorąc pod uwagę znaczenie znalezionych zabytków lub materiałów archiwalnych dla dziedzictwa narodowego i uwzględniając ich wartość historyczną, naukową, artystyczną oraz materialną. Zapewne już niedługo cała Polska, jeśli nie cały świat dowie się o dalszych losach złotego pociągu oraz o nagrodzie jaką otrzymają osoby, które go odnalazły. Oczywiście jeśli złoty pociąg istnieje.