Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Klienci biznesowi

wybierz świadomie swojego pełnomocnikaWniosek
o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie

Legnica, dnia .......


Sąd Rejonowy

Wydział I Cywilny

w Legnicy


sygn. akt: I C XYZ/15


Powód: Jan Kowalski

zam. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 345/3

Pozwany: Maria Adamska

zam. 59-220 Legnica, ul. Marsa 150/5


WNIOSEK

o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie*


Działając jako powód w sprawie I C XYZ/15 wnoszę o doręczenie mi wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia ...(data ogłoszenia wyroku)... wraz z uzasadnieniem sporządzonym na piśmie.


__________________

Jan Kowalski


*) w postępowaniu cywilnym uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem


Wniosek
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Legnica, dnia ...


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

... (imię i nazwisko komornika) ...

Kancelaria Komornicza

ul. Kwiatowa 75/5

59-220 Legnica


WNIOSEK

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego


Wierzyciel: Jan Kowalski

zam. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 345/3

Bank Inwestycyjny w Legnicy - nr. konta  23453678796756747


Dłużnik: Maria Adamska

urodzony 4.07.1957                                                    

zam. 59-220 Legnica, ul. Marsa 150/5

PESEL: 040757456  /  NIP: 69256758


załączeniu przedkładając wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia  ________  sygnatura akt  I C XYZ/15, zaopatrzony w dniu _______ w klauzulę wykonalności, wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. należności głównej   _________ zł wraz z odsetkami od dnia   _________

2. kosztów procesu   _______ zł.

3. kosztów klauzuli  ______  zł.

4. kosztów postępowania egzekucyjnego.


Na podstawie art. 797¹ k.p.c. zlecam komornikowi poszukiwanie  majątku dłużnika.


Wnoszę o wszczęcie egzekucji z:

 1. Ruchomości dłużnika: ... (opis ruchomości) .. znajdujących się w   ____________ ,
 2. Rachunku bankowego dłużnika nr  ______________ w banku  __________ , 
 3. Wierzytelności dłużnika należnych od   _____________ ,
 4. Wynagrodzenia za pracę ... (nazwa i adres zakładu pracy) ... .                                            

Wnoszę o informowanie mnie o dokonywanych czynnościach egzekucyjnych.


Zgodnie z Art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wybieram do prowadzenia sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy _____________.


__________________

Jan Kowalski


Sprzeciw od wyroku nakazowego
wydanego w postępowaniu karnym

Legnica, dnia ...........

Sąd Rejonowy

w Legnicy

II Wydział Karny


Sygn. Akt ___________


SPRZECIW

od wyroku nakazowego


Na podstawie art. 506 § 1 k.p.k. wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Legnicy II Wydział Karny, z dnia ____________ r., wydanego w sprawie o sygnaturze _____________, doręczonego mi w dniu ____________ r.


_____________________________

Jan Borowski              
Zgłoszenie szkody
pismo o odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Legnica, dnia .......


Nazwa Zakładu Ubezpieczeń

adresNr polisy OC sprawcy: 123456789

Sprawca: Jan Malinowski, zam. 12-345 Katowice, ul. Kwiatowa 6/5

Poszkodowany: Maria Kwiatkowska, zam.59-220 Legnica, ul. Wesoła 4

Data zdarzenia: 01.03.2014ZGŁOSZENIE SZKODY


Działając w imieniu własnym jako poszkodowany(a) niniejszym zgłaszam następujące roszczenie:

 1. zadośćuczynienie (art.445 k.c.)......................... - 10 000 zł,
 2. odszkodowanie (art. 361 § 1 k.c.)..................... - 2 000 zł,
 3. zwrot kosztów leczenia (art.444 § 1 kc)............ - 500 zł.


Uzasadnienie


Powyższe żądanie(a) uzasadnione jest(są) w sposób następujący.

Data, miejsce, sprawca zdarzenia, polisa OC:

W dniu 01.03.2014 w Legnicy doszło do wypadku komunikacyjnego, którego sprawcą był Jan Malinowski. Sprawca zdarzenia posiada polisę OC (nr 123456789) posiadaczy pojazdów mechanicznych, która zawarta została z Waszym Towarzystwie. Przebieg zdarzenia opisuje załączona notatka policyjna.

Obrażenia ciała poszkodowanego:

... (opis od strony medycznej zakresu doznanych obrażeń oraz przebieg ich leczenia) ...

Poszkodowany(a) doznał(a) obrażeń ciała w postaci:

 • wieloodłamowe złamanie kości miednicy,
 • złamanie trzech żeber po stronie prawej,
 • wstrząs mózgu,
 • liczne siniaki i otarcia naskórka,

Wnoszę o przeprowadzenie badania lekarskiego z moim udziałem przez biegłego lekarza chirurga-ortopedę w celu ustalenia:

 • zakresu obrażeń doznanych przez poszkodowanego w wyniku wypadku z dnia 1.03.2014r.,
 • charakteru i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu,
 • okresu czasu, w którym poszkodowany odczuwał i może odczuwać skutki zdarzenia,
 • w jakim zakresie obrażenia poszkodowanego wpływają na ograniczenie jego aktywności życiowej,
 • czy możliwe jest odzyskanie przez poszkodowanego pełnej sprawności fizycznej,
 • rokowań na przyszłość,
 • zasadności przyjmowania przez poszkodowanego leków i odżywek

Stan zdrowia psychicznego:

... (opis urazów psychicznych, będących następstwem zdarzenia na podstawie zaświadczenia psychologa) ...

Zdarzenie wywołało u poszkodowanego(ej) uraz psychiczny. Nastąpił regres w jego(ej) zachowaniu, stał(a) się bardziej nerwowy(a), przewrażliwiony(a), lękowy(a). Konsekwencją zdarzenia jest też większa niż poprzednio ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię, niepokój, lęk, zrywanie się w nocy z płaczem, a także niechęć do rozmowy na temat wypadku. Okoliczności powyższe świadczą o przeżytym przez poszkodowanego(ą) stresie i obawie przed powtórzeniem się zdarzenia.

Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie doznanych i odczuwanych cierpień, winno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości (a więc prognozy na przyszłość). Charakter kompensacyjny szkody niemajątkowej - krzywdy musi wyrażać się w odczuwalnej ekonomicznie wartości(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2005 r. VI ACa 945/2004,Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r.III APa 9/2004).

Koszty leczenia:

W trakcie leczenia poszkodowany na własny koszt nabył lekarstwa: ....... (nazwy leków) ........ na łączna kwotę ...... zł, korzystał z następujących zabiegów rehabilitacyjnych ...................................... na łączna kwotę ...... zł, korzystał z pomocy psychologicznej (3 wizyty po 50 zł każda).

W załączeniu rachunki za leczenie.

Odszkodowanie za szkodę materialną:

Wskutek zdarzenia uległy zniszczeniu należące do mnie rzeczy:

 1. komputer,
 2. zegarek,
 3. aparat fotograficzny.


Mając na uwadze, iż powyższe żądanie jest w pełni uzasadnione, kwotę należnego świadczenia proszę przekazać na nr rachunku bankowego: 66664364646646 w ustawowym terminie 30 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r., o działalności ubezpieczeniowej(Dz.U.Nr 124/2003,poz.1151) proszę o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody i poinformowania Mnie o numerze, pod którym szkoda została zarejestrowana.

Ubezpieczyciel nie jest upoważniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98).

Podstawowy termin 30 dni do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oznacza, że odsetki za zwłokę należy liczyć od pierwszego dnia po upływie tego terminu(SN w uchwale z 19 marca 1998 r., III CZP 72/97, OSNC 1998, nr 9, poz. 133).


_________________________

Maria KwiatkowskaZałączniki:

 1. notatka policyjna,
 2. karta leczenia szpitalnego,
 3. opinia psychologa,
 4. rachunek z apteki.Odwołanie
od decyzji zakładu ubezpieczeń

Legnica, dnia .......


Nazwa Zakładu Ubezpieczeń

adresNr polisy OC sprawcy: 123456789

Sprawca: Jan Malinowski, zam. 12-345 Katowice, ul. Kwiatowa 6/5

Poszkodowany: Maria Kwiatkowska, zam. 56-987 Wrocław, ul. Wesoła 4

Data zdarzenia: 01.03.2014


Wasz znak: 5435ghjgj235/2014

Decyzja nr: 434343434


ODWOŁANIE


Niniejszym składam odwołanie od decyzji nr 434343434 z dnia 01.07.2014r., doręczonej mi w dniu 03.07.2014r.


Skarżonej decyzji zarzucam:

 • naruszenie przepisu art. 445 § 1 kc., polegające na przyjęciu, iż wypłacona kwota 6000 zł jest kwotą "odpowiednią" w rozumieniu tego przepisu.

W związku z powyższym wnoszę o zmianę decyzji nr 434343434 i zapłatę w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego pisma kwoty 4000 zł wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia ______ 2014 roku do dnia zapłaty.


Uzasadnienie


Wasze stanowisko zawarte w skarżonej decyzji jest nieprawidłowe i sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem sądów powszechnych w sprawach z zakresu odpowiedzialności OC kierujących pojazdami mechanicznymi oraz z przepisami prawa.

Wypłacona przez was kwota 6000 zł tytułem zadośćuczynienia nie jest kwotą "odpowiednią" w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wysokość odpowiedniej sumy, której przyznanie przewiduje art. 445 § 1 kc, zależy przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 lutego 2004 r.V CK 282/2003). Określenie „odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” (art. 445 § 1 kc) jest zależne od oceny zróżnicowanego zespołu okoliczności (m.in. intensywności i czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych, trwałości następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wieku poszkodowanego, jego sytuacji rodzinnej, szans powodzenia na przyszłość) i ich względnej wagi na tle konkretnej sprawy (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia 1992 r.I ACr 429/92).

Z uzasadnienia waszej decyzji wynika, iż nie dokonaliście całościowej oceny okoliczności zdarzenia, a przede wszystkim nie uwzględniliście intensywności i czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych, trwałości następstw uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, wieku poszkodowanego, jego sytuacji rodzinnej oraz szans powodzenia na przyszłość, a więc wszystkich okoliczności wypadku, mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy.

Dokumentacja medyczna załączona do zgłoszenia szkody, wskazuje, iż zdarzenie wywołało trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5%, a okres leczenia wyniósł ponad 6 miesięcy.

Stąd też zarzut, iż wasze stanowisko narusza ... jest w pełni uzasadnione.


Bezskuteczny upływ terminu 14 - dniowego zmusi mnie do wystąpienia na drogę postępowania cywilnego z pozwem o zapłatę.


____________________

Maria Kwiatkowska