Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Na wszelki wypadek

wybierz świadomie swojego pełnomocnika


Jeśli byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta lub motocyklista lub jesteś osobą bliską uczestnika zdarzenia albo jesteś osobą, która wskutek wypadku poniosła szkodę, wówczas jako poszkodowany możesz domagać się od sprawcy zdarzenia naprawienia szkody.

W postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany może być reprezentowany przez adwokata.

W zależności od następstw zdarzenia osoba poszkodowana może domagać się od Zakładu Ubezpieczeń następujących świadczeń:

Odszkodowanie to świadczenie mające na celu naprawienie szkody w znaczeniu materialnym (rzeczowym). Szkodę majątkową stanowi różnica między obecnym stanem majątkowym poszkodowanego a tym stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 lipca 1957 r., 2 CR 304/57).
Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych dlatego ustalając kwotę zadośćuczynienia należy mieć na uwadze rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r., III APa 9/2004). Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od nasilenia cierpień, długotrwałości choroby, rozmiaru kalectwa oraz trwałości następstw zdarzenia, przy uwzględnieniu również okoliczności dotyczących życia osobistego poszkodowanego (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 102/2006).
Zadośćuczynienie dla osoby najbliższej ma kompensować przedwczesną utratę członka rodziny. Dobrem osobistym, którego naruszenie wymaga rekompensaty, jest prawo do życia w rodzinie.
W świetle art. 446 § 2 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Oceniając zasadność żądania renty należy ustalić, czy w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roszczenia alimentacyjne byłyby zasadne i przez jaki okres. Zasądzona renta nie może być wyższa od kwoty, którą zmarły byłby zobowiązany świadczyć z tytułu obowiązku alimentacyjnego, a przy ustalaniu jej wysokości należy stosować kryteria przyjęte w art. 135 k.r.o. (usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego).
Prawo żądania zwrotu bądź wyłożenia z góry kosztów leczenia nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że korzysta z uzupełnionego lecznictwa, jeżeli tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod lecznictwa, zabiegów lub środków, które nie wchodzą w zakres leczenia uspołecznionego (wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 1991.11.26 III APr 75/91 OSA 1992/6/38).
Koszty pogrzebu - jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty pogrzebu temu, kto je poniósł. Granice tego obowiązku wyznaczają „zwyczaje przyjęte w danym środowisku”, a przez pojęcie to należy rozumieć zwykle ponoszone wśród określonego kręgu podmiotów koszty związane z pochowaniem zmarłego (nabycie trumny, przewóz zwłok, koszty samej ceremonii pogrzebowej, kwiaty i wieńce, stypa, a później także wystawienie nagrobka). Ustalając zwyczaje panujące w danym środowisku należy kierować się kryteriami obiektywnymi, odniesionymi do pewnego kręgu podmiotów (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 marca 2007 r., V CSK 459/2006).
Utracone dochody (zarobki) - zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do naprawienia szkody w postaci utraconych przez poszkodowanego korzyści (np. utrata zarobku). Za utracone korzyści uznaje się to wszystko, co nie weszło do majątku poszkodowanego, a co weszłoby, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Świadczenie odszkodowawcze mające na celu zniwelowanie utraty wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Jeżeli pojazd był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena ulega obniżeniu, nie ma więc znaczenia, iż zamontowano w nim elementy nowe. Poszkodowany, który żąda przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, nawet jeżeli otrzymuje odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela, które pokrywa koszty naprawy i nowych części, z reguły nie tylko nie zyskuje, ale biorąc pod uwagę wartość pojazdu jako całości, może - gdyby chciał go sprzedać - ponieść stratę. (por. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., III CZP 80/11, OSNC 2012/10/112).
Koszt najmu pojazdu zastępczego - normalnym następstwem wypadku komunikacyjnego jest bardzo często niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia ale również zniszczenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 września 2004 r., IV CK 672/2003).
Zwrot wynagrodzenia pełnomocnika - uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III CZP 75/11).

Kancelaria nie korzysta z usług jakichkolwiek pośredników. Nie wykorzystujemy nielegalnych zródeł, zawierających dane osobowe klientów. Nie płacimy za kontakt z klientem. Brak pośredników pomiędzy klientem a adwokatem wpływa na wysokość wynagrodzenia adwokata. Powierzając sprawę bezpośrednio adwokatowi klient nie ponosi dodatkowych kosztów pośrednika.

Wynagrodzenie wynosi 100 PLN + 5% netto uzyskanego zadośćuczynienia i jest płatne dopiero po zakończeniu sprawy. Klient nie uiszcza jakichkolwiek opłat wstępnych lub zaliczek. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego (5%) ustalana jest wyłącznie na podstawie otrzymanego zadośćuczynienia. Kwota brutto wynagrodzenia wynosi 123 PLN + 6,15%.

Kalulator pozwala na obliczenie wynagrodzenia adwokata. W pierwszym polu należy wpisać kwotę otrzymanego lub hipotetycznego świadczenia odszkodowawczego, a następnie nacisnąć przycisk 'oblicz'. Kalkulator uwzględnia należny podatek VAT według stawki 23%.

PLN

PLN
PLN
PLN

PLN

W przypadku pytań - proszę wypełnić formularz.