Wpisy (250)

Wstąpienie spadkobiercy do spółki jawnej

Zgodnie z przepisami art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h., jedną z przesłanek rozwiązania spółki jawnej jest śmierć wspólnika lub ogłoszeni ...

Kapitał rezerwowy w spółce jawnej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, w spółce jawnej nie występuje kapitał zakładowy. W odniesieniu do tej spółki kodeks milczy również na temat kapitałów: zapasowego oraz rezerwowych. Kwestie te mogą być uregulowane w umowie spó ...

Umowa najmu a VAT

W przypadku najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, fakturę należy wystawić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Jeżeli strony umówią się, że płatność nastąpi dopiero po roku, wtedy możliwe będzie wys ...

Odsetki dla wspólnika spółki jawnej

Otrzymanie przez wspólnika Spółki jawnej corocznych odsetek w wysokości 5% od jego udziału kapitałowego, stanowi u niego przychód z innych źródeł, który wspólnik ten winien wykazać w zeznaniu rocznym.Spółka jawna obowiązana jest d ...

Likwidacja spółki jawnej a VAT

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., skutki likwidacji spółek niemających osobowości prawnej (do których należą ...

Opłata sądowa jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodó ...

Spółka jawna a faktura

Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy po ...

Zmiana składu osobowego spółki a podatek

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej wywołuje skutki zarówno w zakresie kodeksu spółek handlowych (rozliczenie wspólnika), jak i w podatku dochodowym (ustalenie dochodu z działalności gospodarczej).Zgodnie z przepisami art. 65 u ...

Podział majątku wspólnego małżonków a długi

Podział majątku wspólnego obejmuje aktywa, pasywa zaś pozostają poza jego zakresem. Długów zaciągniętych przez oboje małżonków zasadniczo nie można rozliczyć w podziale majątku wspólnego, stosując jednak odpowiednio art. 686 k.p.c ...

Przelew wierzytelności a hipoteka

Do dnia 20 lutego 2011 r. ustawa o księgach wieczystych i hipotece (zwana dalej ustawą) oprócz hipoteki umownej zwykłej przewidywała hipotekę umowną kaucyjną. Ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczyst ...

Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro

W przypadku opóźnienia w płatności należności, wierzycielowi należy się zwrot kosztów odzyskiwania należności w ryczałtowej wysokości 40 euro. Wierzyciel nie ma obowiązku wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o 40 ...

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Powódki wywodziły swoje roszczenie z treści art. 10 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.Przepis tego artykułu 10 tej ustawy stanowi w ustępie 1, że: „Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o ...

TK o zabezpieczeniu wniosku

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) w sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania przed Trybunałem sto ...

Amortyzacja znaku towarowego przez przedsiębiorcę

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2013 r. sygn. IBPBI/1/415-1393/12/BK stwierdził, że odpisy amortyzacyjne znaku towarowego nabytego w drodze darowizny od osoby bliskiej mogą zostać u ...

Ochrona członka związku zawodowego

Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów związkowych i socjalnych, przy czym jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, a ...

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego wyrokiem

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą ...

TK o stanie wojennym

Sygn. akt K 35/08W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa, dnia 16 marca 2011 r.Trybunał Konstytucyjny w składzie:Andrzej Rzepliński - przewodniczący Stanisław BiernatZbigniew CieślakMaria Gintowt-JankowiczMirosław Gr ...

PESEL jako wymóg formalny pozwu

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt. 2 k.p.c. wymogiem formalnym pozwu, jako pisma inicjującego postępowanie w sprawie jest wskazanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda, będącego osobą fizyczną. D ...

Przestępstwo pomówienia

Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzut pomówienia jednej z pracownic agencji reklamowej, która w sierpniu br. umieściła zdjęcie śmiertelnie postrzelonego mężczyzny w reklamie alkoholu. Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Raczkow ...

Likwidacja polisolokaty

Na wstępie należy wskazać, że bezsporna w niniejszej sprawie była okoliczność zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Bezsprzeczne było także, iż umowa pomiędzy stronami została zawarta z wy ...

Ciężar dowodu w sprawie o mobbing

Ofiarą mobbingu może być zarówno podwładny, jak i przełożony, nękany przez swoich pracowników. Sprawcami mobbingu mogą być m.in. osoby trzecie nękające pracownika - w sytuacji, gdy pracodawca o tym wie i temu nie przeciwdziała (po ...

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez pośredników na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Pośrednikiem w obrocie ...

Wina małżonka a alimenty

W myśl art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.i.o) małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwied ...

Mobbing

Definicję mobbingu zawiera art. 94 3 § 2 kodeksu pracy według którego mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastras ...

Materiał wyborczy i agitacja wyborcza

Wybory parlamentarne 2015 już niebawem, warto więc przypomnieć dwa, chyba najistotniejsze, pojęcia związane z prowadzeniem kampanii wyborczej. Pojęcia te najczęściej występują w postępowaniach sądowych prowadzonych w tzw. trybie w ...

Rejestrowanie przebiegu rozpraw w sądach cywilnych

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 23134w sprawie rejestrowania przebiegu rozpraw w sądach cywilnychSzanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana ...

Brak pozwolenia na użytkowanie lokalu

Brak pozwolenia na użytkowanie lokalu nie jest wadą prawną w rozumieniu art. 556 § 2 k.c. W świetle treści tego przepisu o wadzie prawnej rzeczy można mówić tylko wtedy, gdy rzecz jest własnością osoby trzeciej albo jest obciążona ...

Niepracowniczy wypadek przy pracy

Odwołujący się w ramach umowy zlecenia zobowiązany był do wykonywania prac budowlanych. Do wypadku doszło natomiast podczas przewozu materiałów budowlanych z Polski na Litwę. Czynności transportowe nie wchodziły w zakres wiążącej ...

Umowa o pracę a zlecenie

Największe trudności w rozróżnieniu, w odgraniczeniu od umowy o pracę mamy w praktyce ze zleceniem. Zgodnie z art.734 i 750 kodeksu cywilnego przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynno ...

Publiczne odtworzenie utworu

Zgodnie z art. 24 ust. 2 prawa autorskiego, posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępn ...

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

W przypadku umowy sprzedaży na odległość konsument ma większe możliwości dotarcia do informacji na temat ofert i złożenia zamówienia; inicjatywa zawarcia umowy leży po jego stronie. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenckich ...

Nośnik utworu (artystycznego wykonania)

Przedmiotem paserstwa wskazanego w przepisie art.118 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest nośnik utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia ...

Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT

W orzecznictwie konsekwentnie prezentowany jest pogląd, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczy tylko takiej transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wyniku której ...

Zbycie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo charakteryzuje się oderwaniem od podmiotu, któremu przysługują prawa składające się na nie; składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowany kompleks przeznaczony do realizacji celów gospodarczych i mogąc ...

Zastrzeżenie własności przez sprzedawcę

Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej kształtuje stosunek stron na zasadach przewidzianych w art. 589-591 k.c., jeżeli strony nie określiły w umowie innych skutków zastrzeżenia. Z art. 589 k.c. wynika domniemanie, że w ra ...

Naruszenie interesów konsumenta

Dobrym obyczajem jest, by przedsiębiorca nie wykorzystywał swej uprzywilejowanej pozycji kontraktowej, będącej rezultatem stosowania przez niego jednostronnie ustalonego wzorca umowy. Przedstawianie konsumentom do akceptacji warun ...

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Niewątpliwie powołane uregulowanie umowne zakwalifikować należy jako zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej, przewidziane w art. 589 k.c., zgodnie z którym jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy rucho ...

Staranność dziennikarska

Art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego nakłada na dziennikarza obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiado ...

Akcja w spółce akcyjnej

Termin akcja jest rozumiany niejednolicie. Zwykle przez pojęcie akcja rozumie się po pierwsze część kapitału zakładowego, a ściślej ułamek kapitału wynikający z podziału wysokości kapitału przez ilość wyemitowanych akcji, po d ...

Obowiązkowa obrona oskarżonego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, podobnie jak piśmiennictwo, wiąże okoliczności utrudniające obronę z właściwościami osobistymi oskarżonego, fizycznymi (wiek, stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów zmysłów) lub psychicznymi ...

Reklama alkoholu

Zgodnie z art. 13 ² ust. 1 WTPA podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tej usługi. Legalną definicję r ...

Sprzedaż alkoholu przez internet

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (b ...

Rzecz znaleziona a znaleźne

Od kilku tygodni media ogólnopolskie, a od niedawna również światowe, donoszą o odnalezieniu złotego pociągu w okolicach Wałbrzycha. Wszyscy zastanawiają się co wchodzi w skład ładunku, skąd pochodzą rzeczy przewożone pociągiem, ...

Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej

Zgodnie z art. 370 § 1 i 2 k.s.h. członek zarządu może być w każdym czasie odwołany, chociaż statut spółki akcyjnej może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych powodów. Powyższe przepisy ...

Interes prawny w sprawie o ustalenie

Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest to interes dotyczący szeroko rozumianych praw i stosunków prawnych. Występuje z reguły (ale nie tylko) wówczas, gdy istnieje niepewność tego prawa czy stosunku prawnego zarówno z pr ...

Reklama wprowadzająca w błąd

Zgodnie z treścią art. 16 ust.1 pkt 2 uznk czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama wprowadzająca konsumenta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzje co do nabycia towaru bądź usługi. ...

Niecelowość przeprowadzenia egzekucji

Pojęcia „celowości i „zbędności egzekucji nie zostały zdefiniowane ustawowo. Ocena czy egzekucja była celowa czy też zbędna należeć będzie zatem zawsze od okoliczności konkretnej sprawy. Orzecznictwo cytowane również w uzasadnie ...

Informacja o składnikach majątku małżonków

W granicach swoich działań sąd w sprawie o podział majątku może, oprócz poprzestania na wysłuchaniu zainteresowanych, zwrócić się do właściwych instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego uczestników pos ...

Powództwo przeciwegzekucyjne

Podstawą prawną roszczenia powoda jest art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytu ...

Zasiedzenie nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 172 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego: Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dziesięciu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posi ...

Wypowiedzenie najmu na czas oznaczony

W myśl art. 659 § 1 k.c. przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zgodnie z dyspozycją ar ...

Wypowiedzenie najmu na czas nieoznaczony

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego następuje przez najemcę przy umowie zawartej na czas nieoznaczony zastosowanie ma art. 688 k.c., w myśl którego, jeżeli czas ...

Odstąpienie od umowy wzajemnej

Zgodnie z treścią art. 491 kc odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone wyznaczeniem drugiej stronie odpowiedniego dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia z równoczesnym zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływ ...

Przestępstwo znieważenia

Powracając do niedawnej sprawy umieszczenia przez producenta alkoholu, na swoim profilu społecznościowym, zdjęcia autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka i wykorzystania go jako reklamy wódki, Prokuratura Rejonowa w Legnicy wszczęła w te ...

Klauzule niedozwolone w umowie z pośrednikiem nieruchomości

Rezultatem zastosowania w umowie lub we wzorcu klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, przy zachowaniu skuteczności innych części umowy lub wzorca. W art. 385 1 § 1 i 2 k.c. ustawodawca określił bowiem s ...

Baza danych

Pojęcie bazy danych ma ustalone znaczenie zarówno w języku prawniczym jak i w języku prawnym. Jako pojęcie prawne występuje między innymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Zgodnie z ustawą definicją zawartą ...

Wykładnia oświadczenia woli

Ogólne reguły wykładni oświadczeń woli zawiera art. 65 k.c. Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95 (OSNC 1995, nr 5, poz. 168) przyjął na tle tego przepisu tzw. kombinowaną metodę w ...

Ochrona wizerunku osoby zmarłej

W dniu wczorajszym jeden z producentów alkoholu umieścił na swoim profilu społecznościowym opracowanie zdjęcia autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka, przedstawiające czterech mężczyzn niosących śmiertelnie rannego Michała Adamowicza. Z ...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowani ...

Uznanie postanowienia umownego za niedozwolone

W myśl art. 385 1 § 1 k.c. niedozwolonymi są takie postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, o ile nie zostały uzgodnione indywidua ...

Projekt strony internetowej jako utwór

Projekt strony internetowej (...) może być kwalifikowany jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Taka ocena jest zgodna z ogólna tendencją objęcia ochrona prawa autorskiego także sferę komputerowo – ...

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.707 j. t.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć ...

Hipoteka na nieruchomości

Sens hipoteki polega na tym, że wierzyciel może uzyskać zaspokojenie od dłużnika rzeczowego – do wysokości hipoteki – pomimo tego, iż żaden stosunek obligacyjny pomiędzy nimi nie istnieje. W przedmiotowej sprawie pozwana nie jest ...

Nadanie klauzuli wykonalności

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności Sąd nie bada merytorycznych podstaw , które mogą w razie ich zaistnienia podważyć istnienie wierzytelności. Ta kwestia należy bowiem do postępowań przeciw egzekucyjnych ( opozycyjnych ...

Odpowiedzialność materialna pracownika

Prawo pracy wyróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników. Po pierwsze pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych - ...

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął ...

Wytyczna KNF - pojazd zastępczy

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu, w szczególności niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomiczni ...

Naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Należy również odnieść się do podstawy prawnej roszczenia dochodzonego od pozwanego przez powódkę. Powódka opierała swoje roszczenie na rzekomym złamaniu przez J. R. warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z ...

Konkubinat

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do utrwalonego poglądu doktryny i judykatury prawa cywilnego – konkubinat występuje wówczas, gdy osoby pozostają we wspólnym pożyciu tak, jakby były małżeństwem, chociaż nim nie są, gdyż bą ...

Obowiązki pośrednika nieruchomości

Przepis art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014.518 ze zm.) nakładał na pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązek wykonywania czynności wymienionych w art. ...

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „rażąca niewdzięczność pozostawiając jego ocenę sądowi. Ocena ta musi natomiast uwzględniać zróżnicowane sytuacje życiowe i odnosić się do konkretnych okoliczności każdej sprawy. Powyższe stano ...

Podatek VAT jako świadczenie nienależne

W przypadku, gdy sprzedawca ujął w cenie kwotę podatku od towarów i usług, mimo, że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu bądź była od podatku zwolniona, nabywca, który zapłacił pełną cenę ma do sprzedawcy roszczenie cywilnoprawne ...

Rozliczenia majątkowe po ustaniu konkubinatu

W opinii Sądu Najwyższego kwestia wzajemnych rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu wzbudza doktrynalne kontrowersje i nastręcza trudności sądom, ponieważ nie została uregulowana w ustawie. Powszechnie przyjmowany jest jedna ...

Próba ugodowa w sprawie o wydanie nieruchomości

Zgodnie z art. 175 k.c. do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń, tj. art. 121-124 k.c. Bieg ten może więc ulec zawieszeniu (art. 121 k.c.), jego zakończenie może ulec wstrzymaniu (art. ...

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Zgodnie z art. 52 § 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwan ...

Odpowiedzialność za wady aportu

Należy rozważyć, czy w sprawie występuje problem wady prawnej. Chodzi o ustalenie, czy w razie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia go przez wspólnika, który ofiarowuje pokrycie udz ...

Samochód małżonka w działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zach ...

Prezes zarządu spółki jako pracownik

Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa jednoosobowego zarządu w ramach umowy o pracę i być jednocześnie wspólnikiem w spółce co najmniej dwuosobowej. (art. 203 §1 k.s.h.). Inna sytuacja występuje w jednoosobowej spółce z o.o., ...

Skarga pauliańska

Możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony przewidzianej skargą paulińską (art. 527 § 1 k.c.) jest uwarunkowana następującymi przesłankami: istnieniem wierzytelności, dokonaniem przez dłużnika czynności prawnej z osobą tr ...

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości

Kwestionowana przez powoda klauzula o treści „Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7% ceny sprzedaży nieruchomośc ...

Uporczywość działania oskarżonego

Sąd I instancji nie poczynił bowiem żadnych ustaleń faktycznych miarodajnych dla stwierdzenia, iż zachowanie oskarżonego miało charakter „uporczywy w rozumieniu przepisu art. 57 § 1 k.k.s. Argumentacja tego Sądu świadczy natomias ...

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego

Dla przedłużenia karalności przestępstwa skarbowego decydujące znaczenie ma jak wskazano powyżej zgodnie z art. 44 § 5 kks wszczęcie postępowania przeciwko osobie, w okresie wskazanym w § 1 wymienionego artykułu, istotne zatem w s ...

Amortyzacja znaku towarowego

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zac ...

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów są jednym z dwóch - obok przychodów - podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Prawidłowa wykładnia przepisów dotycząca kosztów uzyskania przych ...

Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty

Rozważania prawne poprzedzić należy generalną uwagą, że w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kwestii natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla zakres kognicji sądu drugiej instancji jest ograniczon ...

Wysokość zadatku

W doktrynie przeważa pogląd (F. Błahuta (w:) Kodeks..., s. 938) że niekiedy sama wysokość zadatku przemawiać może za tezą, że mamy do czynienia z zaliczką, a nie zadatkiem. Jeśli bowiem wysokość zadatku zbliża się do wartości świa ...

Zadatek

Zgodnie z art. 394 § 1 kc w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatk ...

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Odpowiedzialność podatkowa, a odpowiedzialność karnoskarbowa, to dwa odrębne, niezależne od siebie reżimy prawne, rządzące się odmiennymi regułami i to nawet wówczas, gdy dotyczą tego samego zdarzenia faktycznego. Nie zawsze więc ...

Autoryzacja wywiadu prasowego

Osoba udzielająca wywiadu lub przekazująca informacje dziennikarzowi, które powołuje on w tekście publikacji, odpowiada za naruszenie dóbr osobistych innej osoby wypowiedzią lub udzieloną informacją. Jednakże istotne znaczenie ma ...

Umowa franczyzy

Pomiędzy stronami w wyniku podjętych negocjacji została zawarta ustna umowa franczyzy. Przedmiotowa umowa ma charakter umowy nienazwanej, a strony tworzą ją na zasadzie swobody umów na mocy art. 353 ( 1) k.c., której jeden przedsi ...

Bezpieczeństwo w ruchu lądowym

Podkreślić należy, że przez zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym rozumie się zarówno reguły zawarte w przepisach określających porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sytuacjach l ...

Przerwanie biegu przedawnienia

Stanowisko judykatury, że zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia jest ugruntowane, nie wymaga zatem cytowania w tej sprawie. Według Sądu II instancji, brak jest natomiast wypowiedzi zarówno d ...

Miejsce spełnienia świadczenia

Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko, kiedy strony wyraziły zgodę (w sposób bezpośredni lub dorozumiany) na dok ...

Społeczna szkodliwość wykroczenia

W dniu (19.05) dzisiejszym Sąd Rejonowy w Legnicy uniewinnił wolontariusza Fundacji Naprawiacze Świata, obwinionego o popełnienie czynu z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń. Chodziło o wystawienie na płycie Rynku w trakcie comiesięc ...

VAT na usługi architektoniczne

Projekty architektoniczne i urbanistyczne zgodnie z brzmieniem art. 1 ust.1 pkt. 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są przedmiotem prawa autorskiego jako prace o charakterze twórczym. Projekt architektoniczny i urban ...

Wiadomość e-mail jako dowód

Dowód elektroniczny zawierający oświadczenie woli, ale nie opatrzony elektronicznym podpisem, nie daje pewności co do osoby autora i nie jest dokumentem w rozumieniu Kpc. W praktyce, sąd w zetknięciu się z informacją mającą istotn ...

Odbiór programu radiowego lub telewizyjnego

Ogólną zatem zasadą jest, że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu ( rozpowszechnianie go), chyba że wyłączyła go ustawa. Jeśli doszło do naruszenia tego prawa, stosownym wynagrodzeniem, przewidzianym art.79 upa ...

Rozliczenie za pośrednictwem rachunku bankowego

Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednoraz ...

Działania w ramach kampanii wyborczej

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu dzisiejszym(11.05) rozpoznał(oddalił) wniosek Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. Sąd stwierdził, iż wypowiedź - uczestnika postępowania Tomasza Sianeckiego nie p ...

Podstawa prawna roszczenia

W myśl art. 187 § 1 k.p.c. powód nie ma obowiązku przytaczania w pozwie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, co podyktowane jest ogólną zasadą, że kwalifikacja prawna roszczenia jest obowiązkiem sądu. Oznacza to, że nawet wsk ...

Ochrona kandydata w kodeksie wyborczym

Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich i dość zaskakującej ilości głosów zdobytych przez kandydata Pawła Kukiza, przypomniałem sobie o tym, że w piątek(8.05) do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął wniosek Komitetu Wyborc ...

Ustalenie istnienia stosunku pracy

W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art. 189 k.p.c. Przepis ten wprowa ...

Przelew wierzytelności za pojazd zastępczy

Nie ma żadnych przeszkód do przelewu wierzytelności przyszłej i nieokreślonej co do wysokości. Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, że przelew wierzytelności tego rodzaju jest dopuszczalny, bo mieści się w granic ...

Faktura VAT jako dowód

Faktura VAT jest dokumentem, który w praktyce obrotu gospodarczego niemal zawsze dokumentuje czynności między przedsiębiorcami. Z uwagi na to, że obowiązek jest wystawienia wynika z przepisów o publicznoprawnym charakterze (art. 1 ...

Wypadek przy pracy w ... jacuzzi

Meritum rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół spornego zagadnienia, a mianowicie istnienia związku zdarzenia z dnia 05.12.2012 r. z pracą, warunkującego możliwość uznania go za wypadek przy pracy, o którym m ...

Wypadek przy pracy

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego (zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym) bądź miejscowego (zdarzenie nastąpiło w miejscu zakreślonym ...

Ochrona osoby i jej wizerunku w prawie prasowym

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe ( Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.), nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przyg ...

Staranność i rzetelność dziennikarza

Proces pracy dziennikarza można podzielić na dwa podstawowe etapy: pierwszy - zbierania informacji i ich weryfikacji oraz drugi ich wykorzystania. Na etapie zbierania materiałów najistotniejsze znaczenie ma rodzaj i wiarygodność ź ...

Skarga na przewlekłość postępowania podatkowego

Skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania kontrolnego (odpowiednio podatkowego) ma za przedmiot niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w rozumieniu art. 141 § 1 o.p. W przypadku skargi na przewlekłe prowadzenie postępow ...

Krzywda a zadośćuczynienie

Zgodnie z przepisem art. 445 k.c., w przypadkach przewidzianych w art. 444 k.c., Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę. Zadośćuczynienie za krzywdę jest swoistą p ...

Przedłużenie terminu do zwrotu VAT

Głównym problemem, jaki wyłonił się jest stwierdzenie, czy podatnikowi przysługuje skarga do sądu na postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego n ...

Przedawnienie roszczeń w prawie autorskim

Podkreślić należy, że w orzecznictwie przeważa pogląd, zgodnie z którym roszczenia przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedawniają się według reguł przewidzi ...

Ponaglenie organu podatkowego

Zgodnie z art. 141 § 1 ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie służy ponaglenie do:organu podatkowego wyższego stopnia;ministra właściwego do spraw f ...

Odmowa nadania numeru NIP

Dla oceny prawidłowości działania organów podatkowych istotne jest przede wszystkim określenie uprawnień i obowiązków organów na etapie prowadzonego postępowania w sprawie nadania NIP. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 ust. ...

Bezskuteczność egzekucji wobec spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania, ukształtowana w art. 299 ksh, uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej wierzyteln ...

Potwierdzenie salda jako uznanie długu

Niezależnie od zaistniałego w orzecznictwie i nauce prawa sporu, co do charakteru uznania niewłaściwego jako oświadczenia woli lub oświadczenia wiedzy, przyjmuje się, iż uznanie jako oświadczenie zobowiązanego musi być złożone w p ...

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Zgodnie z art. 32 § 1. k.p. każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: okres próbny i na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia ( § 2 art. 32 k.p.)W myś ...

Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika

Sąd Najwyższy wskazał, że samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakończeniem (przed zakończeniem dniówki roboczej) nie jest wystarczające do zastosowania przez pracodawcę sankcji z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. w przypadku st ...

Szkoda wyrządzona przez pracownika

Za szkody wyrządzone przez pracowników osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiedzialność ponosi pracodawca. Zgodnie z przepisem art. 120 kp, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego ...

Ostrożność w ruchu drogowym

Spowodowanie wypadku jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu. Do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaliczyć należy szerokie spektrum reguł postępowania, które zazwyczaj odnosić się będą wprost do konkretnych sytuacji zai ...

Dokumenty w postępowaniu cywilnym

Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty urzędowe i prywatne. Dokumentem jest utrwalone, wyłącznie w formie pisemnej (niezależnie od materiału, na którym zostało sporządzone), uzewnętrznienie wszelkiego rodzaju spostrzeż ...

Uznanie niewłaściwe długu

Uznanie niewłaściwe długu jest jedynie oświadczeniem wiedzy dłużnika o istnieniu długu (bycia przez niego dłużnikiem) i nie musi towarzyszyć mu zamiar ani nawet świadomość wywołania jakichkolwiek skutków prawnych, związanych np. z ...

Prymat umowy o pracę na czas nieokreślony

W polskim systemie prawa pracy, znajdującym również oparcie w prawie europejskim, przyjmuje się iż co do zasady istnieje prymat umowy o pracę na czas nieokreślony. Wskazuje na to np. Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 ...

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę (art. 30 § 4 KP) może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy (wyrok Sądu ...

Przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Na początku rozważań należy wskazać, iż zarówno art. 25 ( 1) k.p., jak i art. 13 ustawy antykryzysowej, implementują dyrektywę Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. nr 99/70 (WE) dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas ok ...

Odsetki

Pod pojęciem odsetek rozumie się tradycyjnie wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub też za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej (por. T. Dybowski, A. Pyrzyńska, [w:] System PrPryw, t. ...

Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia

Zgodnie z art. 492 § 1 k.p.c., nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Stosownie do § 2 tego artykułu, powód wnosząc o do ...

Wierzytelność przyszła

Nie budzi wątpliwości, że przedmiotem cesji mogą być wierzytelność przyszłe co do zasady. Wierzytelności przyszłe nie mają charakteru jednorodnego. Można rozróżnić dwie zasadnicze grupy takich wierzytelności z których jedna posiad ...

Przelew wierzytelności

Wedle regulacji z art. 509 § 1 k.c. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.Z kolei § 2 art ...

Suma odpowiednia zadośćuczynienia

W art. 445 § 1 k.c. dotyczącym zadośćuczynienia pieniężnego, ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym „suma odpowiednia. W bogatym w tej kwestii orzecznictwie ugruntował się aprobowany także i w piśmiennictwie pogląd op ...

Ochrona programu komputerowego

Założenia, dotyczące ochrony programów komputerowych zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych są implementacją dyrektywy 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. Artykuł 1 dyrektywy stanowi, że„(…) z godnie z przepisami ...

Organ podatkowy w sprawie o ustalenie

Legitymację czynną w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na podstawie art. 199a par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w związku z art. 189 (1) k.p.c. ma organ podatkowy (czyli w niniejszej ...

Odmowa rejestracji tytułu prasowego

Przepis art. 21 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.) nakazuje odmowę rejestracji tytułu prasowego, jeżeli złożony wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 20 ust. 2 Prawo p ...

Serwis internetowy jako prasa

W świetle poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa nie może budzić wątpliwości, że obranie przez wydawcę Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjnym, a zatem ...

Renta alimentacyjna dla najbliższych

Zgodnie z art. 446 § 2 zd. 1 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości ...

VAT jako element ceny

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2006r sygn. III CZP 54/06 (OSNC 2007/5/66), wskazał, iż art. 1 ust. 2 ustawy o cenach z 1982 r. umożliwiał przerzucenie w umowie na nabywcę ciężaru opodatkowania podatkiem od towarów i usług ...

Sprostowanie materiału prasowego

Stosownie do art. 31a ust. 1 prawa prasowego, który to przepis wszedł w życie z dniem 5 listopada 2012 r., na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor na ...

Odpowiedzialność redaktora naczelnego

Pozwanie redaktora naczelnego - na podstawie art. 24 § 1 k.c. w zw. z art. 37 i 38 prawa prasowego - jako osoby decydującej o całokształcie działalności redakcji, oznacza pozwanie każdorazowo osoby, która pełni tę funkcję w momenc ...

Faktura VAT a obowiązek zapłaty

Faktura, co do zasady, nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron, stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki. Faktura jest dokumentem techniczno-rozliczeniowym i całkowicie oderwana od in ...

Ciężar dowodu w procesie cywilnym

Art. 6 k.c. stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Natomiast jak stanowi art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą ...

Ustanie umowy o zakazie konkurencji

Dopuszczalne jest wcześniejsze ustanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na skutek umówienia się stron w sprawie odstąpienia od umowy lub warunku rozwiązującego (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń ...

Firma spółki komandytowej

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. k. Jeżeli komplementariuszem jest osoba praw ...

Spółka cicha

Umowa spółki cichej nie jest spółką prawa handlowego, a więc nie ma osobowości prawnej, ani zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków, pozywania i bycia pozywaną. W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem zamknięty katalog ...

Przeniesienie akcji imiennej

Zgodnie z art. 339 ksh przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesie ...

Ocena przyczynienia poszkodowanego

Ocena stopnia przyczynienia się do powstania szkody nie może być dokonana przez biegłego. Przyczynienie się jest kategorią jurydyczną. Nie chodzi przecież o fakt, ale o ocenę określonych faktów. Biegły mógłby ustalić pewne okolicz ...

Więź rodzinna jako dobro osobiste

Nie ulega wątpliwości, że śmierć osoby najbliższej jest niezwykle dotkliwym i tragicznym wydarzeniem dla najbliższych członków rodziny zmarłego. Rodzina i wzajemne więzi rodzinne są źródłem szczęścia i wpływają na poczucie bezpiec ...

Odszkodowanie z OC

Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, iż odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę. Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzia ...

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują ws ...

Firma spółki komandytowo-akcyjnej

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S. K. A.Jeżeli komplementariusze ...

Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej

Akcje nabyte przez jednego małżonka w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Małżonek akcjonariusz miał prawo sprzedać je bez zgody żony, jeśli nie uszczupliło to majątku wspólneg ...

Wypadek komunikacyjny pracownika

Pracodawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka za szkodę, która powstała wskutek wypadku w drodze z pracy, spowodowaną ruchem mechanicznego środka komunikacji prowadzonego przez pracownika i stanowiącego jego własność (Wyrok Sądu Naj ...

Zwrot kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy

W oparciu o art. 361 § 2 k.c. wyrażający zasadę pełnego odszkodowania zasadne było także zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 492,00 zł. stanowiącej ich wydatki poczynione w związku ze zleceniem prywatnej ekspertyzy. Za ...

Umowa o świadczenie usług sportowych

Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego były osoby uprawiające sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymujące za to wynagrodzenie. W nauce prawa podkreślano, że najodpowiedniejszym do za ...

Umowa o uprawianie piłki nożnej z małoletnim

MINIMALNY WIEK ZAWODNIKA Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 (piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wszelkie postano ...

Termin wypłaty odszkodowania

Zakład Ubezpieczeń w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie dokonuje wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania powinna być dokonana najpóźniej w terminie 90 dni, licząc od zawiadomienia o szkodzie. Ni ...

Funkcjonariusz publiczny a partie polityczne

Przyczynkiem do popełnienia niniejszego tekstu stały się informacje jakie ukazały się na jednym z legnickich portali internetowych. Opisany tam został przypadek naboru do pracy na stanowisko strażnika miejskiego, przeprowadzonego ...

Uzasadnione koszty naprawy pojazdu

Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym ryn ...

Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Pod pojęciem znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, o jakim mowa w art. 446 § 3 k.c. należy rozumieć nie tylko pogorszenie się sytuacji materialnej osoby bliskiej zmarłego poszkodowanego, ale także pogorszenie się sytuacji takie ...

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W przypadku zamieszczenia nazwis ...

Nie każde przyczynienie obniża odszkodowanie

Ustalenie przyczynienia się poszkodowanego nie nakłada na sąd obowiązku zmniejszenia odszkodowania, ani nie przesądza o stopniu tego zmniejszenia. Ustalenie przyczynienia się jest warunkiem wstępnym, od którego w ogóle zależy możl ...

Ksiega udziałów w sp. z o.o.

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania ...

Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

Osobom lub organom spółki przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą.Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje:zarządowi, radzie nadzorczej, komisji ...

Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika spółki jawnej

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie spółki. Będąc pozwanymi przez wierzycieli spółki mogą wprawdzie bronić się zarzutem przedawnienia roszcze ...

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarząd ...

Firma przedsiębiorcy

Firma to indywidualne oznaczenie przedsiębiorcy działającego na rynku. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w ...

Umorzenie udziału w spółce z o.o.

Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgo ...

Udział wspólnika spółki cywilnej

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. W czasie t ...

Postępowanie o ochronę praw autorskich i pokrewnych

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów sca ...

Rejestracja w KRS zmiany umowy spółki z o.o.

Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od chwili dokonania zmiany. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych podlegających wpisowi, które są niezbędne do z ...

Rozwiązanie (likwidacja) spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki powodują:przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,ogłoszenie upadłości spółki, inne przyczyny przewidziane prawem.Sąd może w ...

Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzy ...

Kwalifikacje zawodowe w sporcie

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ...

Wina poszkodowanego

Wyłączna wina spowodowania szkody przewidziana w art. 435 § 1 kc występuje wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego lub osoby trzeciej było jedyną przyczyną wypadku. Tylko taki wyłączny związek między tym zawinionym postępowa ...

Klub sportowy

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasada ...

Utwór - przedmiot prawa autorskiego

Definicja pojęcia „utwór, określanego również jako „dzieło, zawarta została w art. 1.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym „utworem jest „każdy przejaw działalności twórczej ...

Zadośćuczynienie dla osoby najbliższej

W orzecznictwie (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.04.2010 r., I ACa 178/10, Gazeta Prawna 2011/29/15, OSAŁ 2010/3/24) zauważono trafnie, że jeśliby przy orzekaniu o tym zadośćuczynieniu brać pod uwagę k ...

Twórca - podmiot prawa autorskiego

Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomośc ...

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spó ...

Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.

Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego ...

Koszty pomocy prawnej pełnomocnika

Skorzystanie przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń z odpłatnej pomocy prawnej pełnomocnika nie zawsze pozostanie z wypadkiem w związku przyczynowym, który może być uznany za adekwatn ...

Artystyczne wykonanie utworu

Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ustawy, są w szczególności: działania akto ...

Opracowanie utworu

Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twór ...

Dopłaty w spółce z o.o.

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wysokość i te ...

Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zm ...

Wkład komandytariusza

Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepien ...

Zwołanie walnego zgromadzenia spółki z o. o.

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w umowie spółk ...

Koszty najmu pojazdu zastępczego

Koszty najmu pojazdu zastępczego obejmują okres naprawy uszkodzonego pojazdu, który jest ekonomicznie uzasadniony. Poszkodowany ma obowiązek minimalizowania szkody, a co za tym idzie– kontrolowania przebiegu procesu naprawy. Jedno ...

Czas trwania autorskich praw majątkowych

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,w odniesieniu do ...

Autorskie prawa majątkowe

Jeżeli ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.Odrębne pola eksp ...

Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.Kto bez uprawn ...

Ochrona przed wypowiedzeniem

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wy ...

Wynagrodzenie licencyjne

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, ...

Współtwórca utworu audiowizualnego

Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów ...

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Poniesienie kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest warunkiem skutecznego domagania się zwrotu tych kosztów. To odmienne od poprzedniego stanowisko jest wynikiem analizy uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada ...

Szkoda całkowita a naprawa pojazdu

W prawie polskim nie sformułowano definicji szkody całkowitej.Przepis art. 363 § 1 kc stanowi, iż jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty ...

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.Umowa o pracę na czas określony najbardziej ze w ...

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę

W razie wyrządzenia przez pracownika szkody innemu pracownikowi z winy umyślnej art. 120 k.p. nie znajduje zastosowania. W takiej sytuacji pracownik odpowiada wobec poszkodowanego za naprawienie szkody na zasadach ogólnych niezale ...

Zakaz konkurencji członka zarządu sp. z o.o.

Ważna jest umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdy jej rada nadzorcza w uchwale o zawarciu umowy nie określiła treści zakazu (art. 210 § 1 ksh w ...

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rad ...

Odstępne za piłkarza

W przypadku gdy w umowie o uprawianie piłki nożnej strony(klub piłkarski i piłkarz) ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw. kwota ods ...

Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarzą ...

Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym

Artykuł 6 k.c. ustanawia jedną z generalnych zasad prawa cywilnego w brzmieniu: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, iż każdy, kto dochodzi swych praw winien wykazać ...

Ruch pojazdu mechanicznego

Uzasadnieniem dla zaostrzonego reżimu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdów mechanicznych jest zapewnienie poszkodowanemu skutecznej ochrony w sytuacji, gdy ruch pojazdu, który generowany jest w interesie jego pos ...

Wynagrodzenie zawodnika piłkarskiego

Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w tym uzyskania określonych wyników sportowych.Kontra ...

Wynagrodzenie współtwórcy

Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów ...

Przekształcenie spółki

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą ...

Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej

Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat (kadencja). Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić ...

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o któryc ...

Utrata wartości handlowej pojazdu

Jeżeli pojazd był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena ulega obniżeniu, nie ma więc znaczenia, iż zamontowano w nim elementy nowe. Poszkodowany, który żąda przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, nawet jeżeli otrzymuje ...

Ochrona autorskich praw majątkowych

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:zaniechania naruszania;usunięcia skutków naruszenia;naprawienia wyrządzonej szkody:na zasadach ogólnych albopoprzez zap ...

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Jeżeli prawo autorskie nie stanowi inaczej:autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stan ...

VAT a odszkodowanie

Jeśli miernikiem wysokości szkody polegającej na uszkodzeniu czy też zniszczeniu rzeczy jest cena (art.363 § 2 k.c.) to należy rozważyć co prze tę cenę należy rozumieć.Stosownie do art. 3 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 ro ...

Reprezentacja spółki akcyjnej

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członk ...

Lista wspólników spółki z o.o.

Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki z o.o., należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. W za ...

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia

Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dok ...

Współtwórca utworu

Współtwórczość w rozumieniu prawa autorskiego nie zachodzi, gdy współpraca określonej osoby nie ma charakteru twórczego, lecz pomocniczy,chociażby umiejętność wykonywania czynności pomocniczych wymagała wysokiego stopnia wiedzy fa ...

Umowa sublicencji

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.Umowa sublicencji jest specyficzną „licencją, której zakres przedmiotowy może być je ...

Aktor dubbingujący

Odtwórczy w warstwie językowej charakter dubbingu zastosowanego w utworze audiowizualnym wyłączał możliwość uznania aktorów dubbingujących za odtwórców głównych ról w tym utworze w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego ...

Umowa z członkiem zarządu

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 ksh, w umowie między spółką a członkiem z ...

Reprezentacja spółki z o.o.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch człon ...

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody ...

Nabywca przedsiębiorstwa a zobowiązania

Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należy ...

Wkład niepieniężny (aport) w spółce z o.o.

Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę ...

Porzucenie pracy przez pracownika

Między nieusprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy a jej porzuceniem zachodzi istotna różnica. Nieobecność pracownika w pracy jest faktem, z którym - w zależności od jego przyczyn - ustawa wiąże różne skutki prawne. Nieob ...

Uprzywilejowanie pracownika

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów i aktów mniej korzystne dla pracownika niż przepi ...

Odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniose ...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Bezczynność i bierność pracownika powodująca brak skuteczności w wykonywaniu powierzonych mu zadań, może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia i nie oznacza przerzucenia na niego ryzyka osiągnięcia efektu działania (Wyrok S ...

Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej

Odwołanie pracownika ze stanowiska prezesa zarządu spółki akcyjnej stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę, której zawarcie wiązało się bezpośrednio z powołaniem go na to stanowisko (Wyrok SN z dnia 25 listo ...

Prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębio ...

Rozpowszechnianie utworu

W internecie istnieje co raz więcej stron www (np. serwisy torrentowe), za pośrednictwem których użytkownik może uzyskać dostęp do utworu (np.plik mp3) rozpowszechnionego bez zgody twórcy lub osoby posiadającej prawa autorskie do ...

Zarząd spółki a zobowiązania podatkowe

Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej ...

Dozwolony użytek utworu

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (dozwolony ...

Prawa osobiste twórcy

Jeżeli ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:autorstwa utworu;oznaczeni ...

Ryzyko sportowe a odpowiedzialność za szkodę

Ryzyko sportowe związane z rajdem samochodowym nie wyłącza w świetle przepisów obowiązującego kc opartej na podstawie art. 436 § 1 kc odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkodę, jakiej doznał biorący udział w rajdzie pilot sa ...

Ryzyko sportowe

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających daną dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika (boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują za zgodą u ...

Utwór pracowniczy

Zgodnie z art.12 ust 1 ustawy, pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do utworu pracownika z chwilą jego przyjęcia, jedynie w sytuacji gdy pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, w granicac ...

Fotografia jako utwór

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznaje fotografii ochronę na równi z wszystkimi innymi rodzajami utworów, mimo świadomości przez ustawodawcę specyfiki tego utworu i jego zakresu od fotografii artystycznych, repor ...

Umowa licencyjna

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony ...

Umowa o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Profesjonalne uprawianie piłki nożnej przez zawodnika profesjonalnego może odbywać się na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz innych formach dopuszczonych przez prawo powszechne.Podstawowymi aktami prawnymi regulują ...

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniani ...

Ochrona wizerunku

Ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03, Biul. SN 2004 ...

Odpowiedzialność trenera sportowego

Na trenerze sportowym spoczywa - zgodnie z ogólną zasadą wzmożonej odpowiedzialności zawodowej osób z określoną wiedzą fachową, zdolnych ze względu na tę wiedzę do realnego przewidywania następstw swego zachowania się - szczególny ...

Menedżer do spraw Piłkarzy

Zasady działalności Menedżerów ds. Piłkarzy określa uchwała nr I/7 z dnia 31 marca 2006r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy. Tytuł Menedżer ds. Piłkarzy podlega ochronie prawn ...

Opracowanie jako przedmiot prawa autorskiego

Opracowanie, aby stało się przedmiotem prawa autorskiego, musi wykazywać własne cechy twórcze, a zakwalifikowanie wystawy fotografii jako utworu zależnego wzbudza istotne trudności. Co prawda dochodzi w takim wypadku do wykorzysta ...

Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.Tej samej karze ...

Ochrona wizerunku zawodnika sportowego

Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresi ...

Pracownik jako twórca utworu

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikając ...

Zakaz konkurencji członka zarządu spółki akcyjnej

Członek zarządu spółki akcyjnej nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałow ...

Wstąpienie spadkobierców do spółki z o.o.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskute ...

Szkoda w związku z uprawianiem sportu

Uprawianie pewnych gałęzi sportu związane jest z ryzykiem. Istnieją ścisłe reguły gry czy walki, których przestrzeganie ma na celu zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała lub utraty życia. Im bardziej niebezpie ...