Zwrot kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy

W oparciu o art. 361 § 2 k.c. wyrażający zasadę pełnego odszkodowania zasadne było także zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 492,00 zł. stanowiącej ich wydatki poczynione w związku ze zleceniem prywatnej ekspertyzy. Za stanowiskiem tym, podzielonym między innymi przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24/04, OSNC 2005/7-8/117) przemawiają dwie okoliczności: po pierwsze, tego rodzaju wydatki nie są wyłączone z zakresu obowiązku kompensacji szkody przez żaden przepis szczególny lub przez postanowienie umowne, a po drugie przeprowadzenie przez powodów prywatnej ekspertyzy ukazującej wysokość rzeczywiście doznanej przez nich szkody było obiektywnie uzasadnione i konieczne. Koszty tej ekspertyzy należy więc traktować jako koszty przywrócenia stanu poprzedniego, a więc jako koszty wchodzące w skład zasady pełnego odszkodowania. W przypadku bowiem nie dokonania przez powodów zlecenia przeprowadzenia przedmiotowej ekspertyzy, nie mogliby oni, jako osoby nie trudniące się profesjonalnie wyceną szkód rzeczowych, dokonać jakiejkolwiek oceny prawidłowości kalkulacji dokonanej przez pozwanego.I C 60/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-09-25