Spółka jawna a faktura

Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W przepisie tym – inaczej niż na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2012 r. – nie ma mowy o nazwach skróconych podatników. Pojawia się w związku z tym pytanie czy możliwe jest stosowanie na fakturach nazw skróconych spółek jawnych.Przyjmuje się, że tak, o ile nazwa skrócona została zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-R. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2013 r. (ITPP1/443-208/13/IK). W interpretacji tej czytamy, że „w sytuacji, gdy nazwa skrócona została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów VAT i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych przez Spółkę jest prawidłowe niezależnie od tego, czy nazwa skrócona została wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym.Nie oznacza to jednak, że dopuszczalne jest stosowanie na fakturach nazw spółek jawnych bez wskazania nazwiska żadnego z ich wspólników. Jak bowiem stanowi art. 24 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – dalej k.s.h., firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. Z kolei art. 24 § 2 k.s.h. stanowi, że dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. j. W świetle tych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2014 r. (IPTPP1/443-125/14-4/MG) słusznie zauważył, że „z powyższego nie wynika aby nazwa skrócona spółki jawnej mogła obejmować wyłącznie jej nazwę i skrót sp. j. Zatem nazwa skrócona spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) przynajmniej jednego ze wspólników spółki jawnej. A zatem o ile dopuszczalne jest stosowanie na fakturach nazw skróconych spółek jawnych (pod warunkiem zgłoszenia tych nazwy skróconej na formularzu VAT-R), nie jest możliwe stosowanie na fakturach nazw spółek jawnych bez wskazania nazwiska (względnie firmy/nazwy) żadnego ze wspólników.