Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej

Odwołanie pracownika ze stanowiska prezesa zarządu spółki akcyjnej stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę, której zawarcie wiązało się bezpośrednio z powołaniem go na to stanowisko (Wyrok SN z dnia 25 listopada 1997 r. I PKN 388/97 – OSN 1998, Nr 18, poz.540.)Strony mogą w umowie o pracę na czas określony z członkiem zarządu spółki kapitałowej uzależnić jej wcześniejsze rozwiązanie – zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia – od równoczesnego odwołania z funkcji członka zarządu (Wyrok SN z dnia 1 lipca 1998 r. I PKN 53/98 – OSN 1999, Nr 14, poz.462.).Pozycja prawna prezesa kolegialnego zarządu spółki akcyjnej może być ukształtowana zarówno na podstawie umowy zlecenia jak i umowy o pracę ( w tym umowy na czas określony). Członkostwo w zarządzie spółki jest sprawą odrębną od stosunku pracy. Mogą one współistnieć ze sobą, lecz może być tak, że członkostwu zarządu nie towarzyszy stosunek pracowniczy. Z tego względu pozbawienie członkostwa zarządu nie wywiera w myśl art.368 k.h. bezpośredniego skutku w sferze stosunku pracy. Oznacza to, że samo odwołanie członka zarządu spółki nie może być traktowane jako wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę (Wyrok SN z dnia 17 maja 1995 r. I PRN 14/95 – OSN 1995, Nr 21, poz.263.)