Rejestracja w KRS zmiany umowy spółki z o.o.

Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od chwili dokonania zmiany. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych podlegających wpisowi, które są niezbędne do zgłoszenia spółki (art.166 ksh). Po zarejestrowaniu zmiany umowy spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. Członek jednoosobowego zarządu spółki zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora spółki dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli bez usprawiedliwionej przyczyny nie zgłasza w terminie wynikającym z prawa handlowego zmian w umowie spółki wymagających zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym 9Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 września 2004 r. I PK 423/2003).