Niepracowniczy wypadek przy pracy

Odwołujący się w ramach umowy zlecenia zobowiązany był do wykonywania prac budowlanych. Do wypadku doszło natomiast podczas przewozu materiałów budowlanych z Polski na Litwę. Czynności transportowe nie wchodziły w zakres wiążącej odwołującego umowy zlecenia. Wypadek któremu uległ odwołujący przy wykonywaniu czynności transportowych nie może więc zostać uznany za wypadek przy pracy w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy wypadkowej.W myśl art. 3 ust 1 ustawy wypadkowej, za wypadek przy pracy uważa się bowiem nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Art. 3 ust. 3 pkt. 6 cyt. ustawy stanowi, iż za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.Ochroną wypadkową są więc objęte, poza pracownikami, także osoby wykonujące czynności na podstawie m.in. umowy zlecenia. Za niepracowniczy wypadek przy pracy uważa się jednak tylko zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu(innego niż stosunek pracy) i podczas wykonywania czynności związanych z danym tytułem ubezpieczenia. Związek zdarzenia z działalnością (z danym tytułem ubezpieczenia) jest więc tu dużo węższy niż przy stosunku pracy (por. Komentarza do ustawy wypadkowej pod red. Doroty Dzienisiuk, publ. ABC nr 96999).Uwzględniając powyższe Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu I instancji, iż z uwagi na fakt, że do zdarzenia będącego przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie doszło w trakcie wykonywania czynności nie wchodzących w zakres wiążącej odwołującego umowy zlecania, zdarzenie to nie może zostać uznane za wypadek przy pracy.V Ua 40/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2013-10-31