Ryzyko sportowe a odpowiedzialność za szkodę

Ryzyko sportowe związane z rajdem samochodowym nie wyłącza w świetle przepisów obowiązującego kc opartej na podstawie art. 436 § 1 kc odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkodę, jakiej doznał biorący udział w rajdzie pilot samochodu. Przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie można nie wziąć pod uwagę zwiększonego ryzyka związanego z rajdem samochodowym. Nie byłoby rzeczą słuszną przerzucenie całości tego ryzyka na osobę zobowiązaną do odszkodowania. Stąd związane z rajdem samochodowym ryzyko sportowe należy zaliczyć do okoliczności wpływających na zmniejszenie odszkodowania za szkodę, jakiej doznał uczestnik rajdu w wypadku samochodowym(Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 czerwca 1971 r. II CR 135/71).