Termin wypłaty odszkodowania

Zakład Ubezpieczeń w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie dokonuje wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania powinna być dokonana najpóźniej w terminie 90 dni, licząc od zawiadomienia o szkodzie. Niespełnienie świadczenia w terminie daje ubezpieczającemu prawo żądania odsetek za opóźnienie. Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, to zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania (uchwała SN z dnia 9 czerwca 1995 r., III CZP 69/95, OSNC 1995, nr 10, poz. 144 i orz. SN z 15 listopada 2002 r., V CKN 1331/2000). Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (orz. SN z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 134).Nie budzi zastrzeżeń twierdzenie, iż zobowiązanie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter terminowy. Spełnienie świadczenia w późniejszym terminie może być usprawiedliwione tylko z powołaniem się na przeszkody, o których mowa w art. 817 § 2 kc - niemożliwość wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, pomimo podejmowanych ze szczególną starannością działań ubezpieczyciela. Wykazanie wystąpienia tych przeszkód obciążało pozwany zakład ubezpieczeń (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2005 r. I ACa 617/2005).Jeśli w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego prowadzone jest z postępowaniem likwidacyjnym równolegle karne, ubezpieczyciel nie może korzystać z okazji i nie wypłacać odszkodowania, bo czeka na zakończenie postępowania karnego. Sąd Najwyższy uznał, że jest to praktyka naganna, ponieważ firmy ubezpieczeniowe, jako profesjonaliści, same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniu (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z roku 2003 V CK 640/2003).Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od zawiadomienia o zdarzeniu. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, bo nie zawsze jest to możliwe. Opóźnienie wpływa jednak na ustalanie odsetek (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z roku 2001 III CKN 17/2001).Skoro brak jest odrębnej regulacji prawnej co do terminu spełnienia świadczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to ma zastosowanie art. 817 § 1 kc odnoszący się do ubezpieczyciela (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 sierpnia 1994 r. I ACr 164/94).