Akcja w spółce akcyjnej

Termin akcja jest rozumiany niejednolicie. Zwykle przez pojęcie akcja rozumie się po pierwsze część kapitału zakładowego, a ściślej ułamek kapitału wynikający z podziału wysokości kapitału przez ilość wyemitowanych akcji, po drugie prawo podmiotowe akcjonariusza, przy czym z tym znaczeniem wiąże się pojęcie uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej oraz legitymacje materialną, po trzecie akcja jest papierem wartościowym czyli dokumentem wystawianym przez spółkę ucieleśniającym prawo podmiotowe akcjonariusza i legitymacje formalną (por. W. Popiołek, Akcja- prawo podmiotowe Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 r, s. 1).Akcjonariuszowi przysługują z tytułu posiadania akcji prawa majątkowe (np. prawo do dywidendy, prawo poboru akcji, prawo do uczestnictwa w sumie likwidacyjnej ) oraz uprawnienia korporacyjne o charakterze niemajątkowym (prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo głosu, prawo do informacji, prawo do zaskarżania uchwał czy prawo do wytoczenia powództwa odszkodowawczego na rzecz spółki).I ACa 719/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2011-04-12