Miejsce spełnienia świadczenia

Określenie właściwości miejscowej sądu według miejsca spełnienia dochodzonego świadczenia może uwzględniać miejsce siedziby banku wierzyciela wówczas tylko, kiedy strony wyraziły zgodę (w sposób bezpośredni lub dorozumiany) na dokonanie zapłaty na umiejscowiony w określonym banku rachunek wierzyciela.Wytaczając powództwo powód nie powoływał się, iż miejscem wykonania umowy jest siedziba banku a powoływał się na art. 34 k.p.c. Stosownie do treści art. 34 k.p.c. miejsce wykonania umowy określa się według założeń prawa materialnego (art. 454 k.c.). Sądem właściwym jest sąd okręgu, w którym umowa ma być (lub została) wykonana. Artykuł 454 k.c., który znajdzie tu zastosowanie, określa jako miejsce spełnienia świadczenia miejsce oznaczone w umowie lub wynikające z właściwości zobowiązania. W braku tej podstawy świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedziby wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia.Określone w art. 454 § 2 k.c. miejsce spełnienia świadczenia należy rozumieć w ten sposób, że świadczenie pieniężne powinno być spełnione w zasadzie w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela; jeżeli jednak wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo i zobowiązanie ma związek z tym przedsiębiorstwem, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa. Roszczenie o zapłatę należności względnie jej części za towar dostarczony na podstawie zawartej umowy, jest roszczeniem, o którym mowa w art. 34 kpc (roszczeniem o wykonanie umowy).VIII Cz 236/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-05-10